!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forskningsleder til Seksjon for ungdomsforskning, velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Om stillingen

Har du lyst til å lede en seksjon med dyktige og engasjerte forskere? Vi er på jakt etter en person som ønsker å kombinere egen forskning med ledelse og utvikling av Norges største fagmiljø for ungdomsforskning.

I Seksjon for ungdomsforskning forsker vi på ungdom som aldersgruppe, på ungdomstid i Norge og på tjenester og arenaer rundt de unge. Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter – utgjør et tyngdepunkt i vår virksomhet. Forskningen vår handler ofte om ungdoms hverdagsliv – om familie, fritid og idrett, om skole og utdanning og demokratisk deltagelse. I tillegg forsker vi på ulike typer risiko i ungdomstida for eksempel knyttet til psykiske helse, seksuelle grenser, vold, rus og annen problematferd. I tillegg til å bidra med forskning av høy kvalitet har seksjon for ungdomsforskning som ambisjon å være et samlende miljø for forskning om ungdom i Norge og Norden. 

Vi er forskere med bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskapelige disipliner som primært tar i bruk kvantitative og kvalitative metoder, også med et longitudinelt design, samt policyanalyser. Vår forskning er i all hovedsak eksternt finansiert gjennom konkurranse om oppdrag. Viktige finansieringskilder er departementer, direktorater, Forskningsrådet og internasjonale finansieringskilder. Vi er opptatt av å publisere og formidle vår forskning for å gjøre den tilgjengelig for fagfeller, undervisning og politikkutforming.

Som forskningsleder for denne seksjonen blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø. Du får muligheten til å prege utviklingen av norsk ungdomsforskning og vil delta i strategisk utvikling av NOVAs forskning. Du bør ha solid samfunnsvitenskapelig forskningskompetanse, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Du blir en del av et lederteam som er opptatt av å skape trygghet, tillit og sikre gjensidig støtte og forankring av beslutninger. Ledergruppen består av tre andre forskningsledere, en administrativ leder og direktør. Du vil rapportere direkte til direktøren.

Les mer om NOVA https://www.oslomet.no/om/nova/om-nova

Les mer om Seksjon for ungdomsforskning: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

Det er en fordel om du også har:

Personlige egenskaper

Som leder for seksjonens faglige utvikling med personalansvar vil personlig egnethet bli tillagt vekt. Personlig egnethet bygger på en skjønnsmessige vurderinger basert på individuelle intervjuer og samtaler med referanser.  I denne stillingen vil blant annet faglige ambisjoner, strategiske evner og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.  Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Kontaktopplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 23.02.2024

Ref: 24/07435

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram