Spesialsykepleiere innen akuttsykepleie øver på prosedyrer

Instituttleder – Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du lede landets største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie? 

Ved  Fakultet for helsevitenskap er det ledig stilling som instituttleder for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingen er en åremålsstilling for fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt tolv år. Stillingen er ledig fra 1. august 2023.

OsloMet er i ferd med å bygge opp landets ledende kompetansemiljøer innen sykepleie og spesialiseringer knyttet til dette fagområdet. Instituttet tilbyr foruten bachelor i sykepleie og paramedisin, flere masterprogrammer blant annet i samfunnsernæring, helsesykepleie og jordmorfag, - og tilhørende forskningsaktivitet. 

Instituttet har innført ny felles programplan i sykepleie for universitetets to studiesteder (Kjeller og Pilestredet) og denne gjennomføres i tett samarbeid mellom campuser og praksisfelt med en målsetting om at bachelorutdanningen i sykepleie skal prioriteres og styrkes i årene som kommer. Instituttet har også en tydelig satsing på forskning og flere forskningsgrupper er etablert blant annet med mål om økt tverrfaglighet og praksisnær forskning.  Fakultet for helsevitenskap har for tiden ca. 150 stipendiater. 

Instituttet har ni avdelings-/studielederområder, men er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å styrke fagområdene.  Målet er å oppnå større helhet og progresjon i fag og læringsutbytter innenfor og på tvers av utdanningsprogram, styrket forskning, samt optimal og systematisk bruk av kompetanse på tvers av nivå og fagmiljøer, og dermed også optimal bruk av instituttets, og fakultetets ressurser. Instituttleder har en sentral rolle i å lede dette omstillingsarbeidet.

 

Ansvars- og arbeidsområde

Instituttleder har resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling ved instituttet. I tillegg ligger også personal- og budsjettansvar til stillingen.

Den som ansettes har ansvar for styrets målsetning om at sykepleierutdanningen skal være ledende innen forskning og utdanning. Videre å sikre rammebetingelser og legge forholdene til rette for faglig samarbeid mellom fagmiljøene på instituttet, innad på OsloMet, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningssektoren er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying og strategisk planlegging ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt nye universitet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

Instituttleder har en administrativ instituttlederstøtte.

Det vil bli lagt til rette for at stillingen kan kombineres med noe egen forskningstid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe. For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelsen for instituttleder.

Kvalifikasjonskrav 

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1475 instituttleder, lønnstrinn 84-90, det vil si kroner 935 300 – 1094 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Søknadsfrist:         6. februar 2023

Ref:                       23/00369

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn