Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Kommunikasjonsdirektør

OsloMet – storbyuniversitetet er det tredje største universitetet i Noreg, med nesten 22 000 studentar og over 2500 tilsette. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forsking og utdanning med høg relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Sentral rolle med breitt ansvar!  

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK) har det overordna og faglege ansvaret for kommunikasjon og samfunnskontakt ved OsloMet. Avdelinga skal bidra til at universitetet når sine mål og strategiar gjennom dialog, fellesskap, posisjonering og omdømmebygging. Avdelinga har rundt 30 medarbeidarar og jobbar med ei rekke fagområde, som forskingsformidling, mediekontakt, studentkommunikasjon, verksemdskommunikasjon, internkommunikasjon, nettsider, marknadsføring og studentrekruttering. 

Til å leie avdelinga, søker vi ein kommunikasjonsdirektør med gode samarbeidseigenskapar og solid, heilskapleg kommunikasjonsforståing. Det er viktig at du kan identifisere deg med samfunnsoppdraget og trivst med å samhandle breitt både internt og eksternt. Du vil rapportere til direktør for organisasjon og infrastruktur, og inngå i leiargruppa for divisjonen. 

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vere

Vi ser etter deg som har 

Vi ønsker deg som 

Vi legg vekt på å vere personleg eigna for stillinga.

Det er viktig for OsloMet å spegle befolkninga i regionen vår, og vi ønsker alle kvalifiserte søkarar velkommen. Vi arbeider aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og legg arbeidsplassen til rette om du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi vurderer berre søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Alle dokument må vere lasta opp for at din søknad skal bli behandla. Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsettingar må vere autoriserte. Dersom du blir innkalla til intervju må du vise fram originalen på intervjuet. OsloMet kontrollerer dokumenta slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar

Dersom du ønsker meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Ta gjerne også uformell og uforpliktande kontakt med seniorrådgjevar Øystein Dahl telefon +47 90 56 82 85, eller researchleiar Maria Loftheim telefon +47 48 25 72 31, i JeffersonWells.

Stillinga blir lønna etter lønnsregulativet til staten, 1060 avdelingsdirektør, lønnstrinn 82 - 86 tilsvarande kroner 919 200 - 1 025 200 per år. Høgare lønn kan bli vurdert for særleg kvalifiserte søkarar. Frå lønna blir det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens Pensjonskasse.

Tilsettinga blir gjennomført etter prinsippa i Statstilsettelova (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tenester. 

Du som søkar kan med heimel i Offentleglova bli publisert på søkarlista sjølv om du har bedd om at søknaden skal bli handtert konfidensielt. Dersom det skjer vil du bli varsla før publisering.

Søknadsfrist:         9. oktober 2023Ref.:                      23/04691