8056801d21fe50532f2d219a2b20c8de.jpg

Kommunikasjonsrådgjevar forskingsformidling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du vere med å formidle forsking frå OsloMet? 

Det skjer mykje spennande forsking på OsloMet som vi ønskjer at fleire skal høyre om. No skal vi styrke arbeidet med forskingsformidling og spesielt fagområdet arbeidsinkludering.

Vi har no ledig ein midlertidig stilling ut desember 2022. Stillinga blir plassert i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet, men skal også vere knytta til Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vere

Du må ha

Du bør ha

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Vi ynskjer deg som

I denne jobben skal du samarbeide med mange ulike forskarar på ein rekke fagfelt og med ulik mediaerfaring. Det er difor viktig at du har evne til å lytte og sjå etter gode vinklingar. Du må òg kunne kommunisere godt skriftleg og munnleg.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeidar aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet kor du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søkja hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi handsamar kun søknadar sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument må lastas opp for at din søknad skal handsamast. Dokumenta må vera på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vera autoriserte. Dersom du vert innkalla til intervju må du visa fram originalen der. OsloMet kontrollerar dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

I tillegg til søknaden ber vi om at det blir lagt ved to ulike arbeidsprøvar for å vise formidlingsevne.

Andre opplysningar

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Stillinga blir lønna iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet sin lønnspolitikk, i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 461 300 – 604 700, pr. år. For spesielt kvalifiserte søkarar kan høgare lønn vurderast.

Søknadsfrist:  8. august 2021
Ref: 21/07137

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).