!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

NIBR søker by- og boligforskere

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) i OsloMet – storbyuniversitetet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består foruten NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, samt Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning.   

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig. Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. De kan ikke løses av en aktør, sektor eller et styringsnivå alene. Å forstå samspillet mellom aktører på ulike nivåer og fra ulike sektorer – offentlige, private og sivilsamfunnet – er derfor sentralt. NIBR har et særlig ansvar for forskning for å belyse storbyenes utfordringer og konsekvenser av økt urbanisering.

For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning ønsker vi å øke staben. Vi trenger flere analytiske og idérike forskere med sterk metodekompetanse. Vi ønsker nå særlig forskere som kan belyse problemstillinger knyttet til boligmarkedet, herunder:

NIBR gjennomfører mye av sin forskning på tvers av fagdisipliner og gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, deriblant de to SVA-sentrene Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Samtidig gjør NIBR mange oppdrag for forvaltningen. NIBR søker derfor forskere som både liker å initiere ny forskning og som liker å respondere på forvaltningens utfordringer og utlysninger. For kvantitativt orienterte forskere kan NIBRs pågående satsing på digitale samfunnsvitenskap, utnyttelse av strukturerte og ustrukturerte data, kunstig intelligens og maskinlæring være av interesse.

For å trives som NIBR-forsker må du like å samarbeide tett med kollegaer, oppdragsgivere og aktører fra praksisfelt som departementer og direktorater, kommuner og fylker, næringsliv og sivilsamfunn i inn- og utland.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

I tillegg er det ønskelig med:

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) som NIBR-forsker (inntil tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, Tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn