NIBR søker samfunnsforskere med sans for registerdata, stordata, ustrukturerte data

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber særlig med relasjonene mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig.

Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. De kan ikke løses av en aktør, sektor eller et styringsnivå alene. Å forstå samspillet mellom aktører på ulike nivåer og fra ulike sektorer – offentlige, private og sivilsamfunnet – er derfor sentralt og krever et mangfold av tilnærminger. For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning er derfor metodekompetanse svært sentralt.

Gir begreper som maskinlæring (ML), kunstig intelligens (KI) og prediksjon deg arbeidslyst? Elsker du registerdata, stordata og ustrukturerte data? Finner du glede og mestring i tilrettelegging, strukturering og analyse av store datasett for å besvare komplekse samfunnsutfordringer? Da er NIBR stedet for deg.

Vi ser etter deg som har sterk kvantitativ metodekompetanse, enten den bygger på tradisjonelle statistiske metoder eller «data science». Uansett så trenger vi kollegaer som er idérike, nysgjerrige og kreative. Du må også like å samarbeide tett med kollegaer, oppdragsgivere og aktører fra praksisfeltet som kommuner, fylker, næringslivet og sivilsamfunnet. Ønske om, og erfaring med, å jobbe tverrfaglig er viktig.

Du har enten master- eller doktorgrad. Har du samfunnsvitenskapelig doktorgrad, eller tilsvarende doktorgrad med relevans for NIBR, vil du bli ansatt som forsker II (stillingskode 1109). Er du i avslutningsfase av PhD-løp vil du ansettes som forsker III (stillingskode 1108), med automatisk opprykk til forsker II etter godkjent PhD-grad. Har du en relevant mastergrad (minimum karakter B på masteroppgaven) oppfordres du også til å søke. I så fall vil du bli ansatt som forsker III og kan gjennom meritterende arbeid få opprykk til forsker II.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

Sterk kvantitativ metodekompetanse vil vektes høyt ved utvelgelse.

I tillegg er det ønskelig med:

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

Søknad:

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) som NIBR-forsker (maks tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn