Økonomi- og administrasjonssjef til Velferdsforskingsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Økonomi- og administrasjonssjef til forskingsinstitutt

Til Velferdsforskningsinstituttet NOVA søkjer vi økonomi- og administrasjonssjef til spanande og utfordrande stilling. Stillinga er både operativ og strategisk, og vil vera med på å utvikle NOVAs forskingsadministrasjon i åra som kjem.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vera

Vi ser etter deg som har

Det er ein fordel at du har kompetanse med økonomi- og prosesstyring innan område som:

Vi ynskjer deg som er

Det er viktig for OsloMet å spegla menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomen. Vi arbeidar aktivt for å utvikla oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet kor du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkomen til å søkja hjå oss.

Vi kan tilby deg

Vi handsamar kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument, som vitnemål og attestar, må vera lasta opp for at din søknad skal bli handsama. Dokumenta må vera på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vera autoriserte. Dersom du vert kalla inn til intervju, må du visa fram originalen der. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar


OsloMet/NOVA brukar rekneskap- og prosjektstyringssystemet UBW, lønns- og HR-systemet SAP. Videre nyttar vi Excel i stor grad. Økonomi- og administrasjonssjefen rapporterer til NOVAs instituttdirektør.

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Stillinga vert løna etter lønsregulativet til staten, stillingskode og tittel. Lønnstrinn 78-84, p.t. kroner 776 900-919 700 per år. Frå løna vert det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens Pensjonskasse.

Du som søkjar kan med heimel i Offentleglova verta publisert på søkjarlista sjølv om du har bede om at søknaden vert handsama konfidensielt. Viss det skjer, vil du verta varsla før publisering.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).