English version
a4aa5fb5545e240a7f34a51e81394609.jpg

Ph.d. -stipendiat - Helsekompetanse hos langtidssyke

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap (HV) utlyser en åpen stipendiatstilling innenfor temaet helsekompetanse (health literacy). Stillingen er tilknyttet Forskningsgruppen Livskvalitet og ph.d. -programmet i helsevitenskap. Oppstart etter avtale, men det er ønskelig med oppstart i høsten 2021. Normert stipendiatperiode er tre år fra oppstartdato.

Forskningsfelt

Myndighetenes mål er å skape en likeverdig helsetjeneste – pasientens helsetjeneste. For å oppnå denne målsettingen må helsetjenesten imøtekomme og yte helsekommunikasjon tilpasset pasienter og brukere med ulik helsekompetanse (health literacy). Helsekompetanse handler om personers ferdigheter, kunnskap og motivasjon til å få tilgang til, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta fornuftige helserelaterte beslutninger. Dette handler om å kunne vurdere om en har behov for helsetjenester, hvordan forebygge sykdom og hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livet.

Forskere ved OsloMet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Oslo har, sammen med Helsedirektoratet, samlet inn spørreskjemadata om befolkningens helsekompetanse. Denne studien (HLS19) er del av et internasjonalt samarbeid, hvor HV leder den nasjonale forskningen. De første resultatene er publisert i rapporten «Befolkningens helsekompetanse – del 1»  

Rapporten viser at en betydelig andel av befolkningen i Norge har problemer med å orientere seg i helsevesenet, slik som å finne ut hvilke rettigheter brukere av helsetjenester har, forstå informasjon om pågående helsereformer, og forstå informasjon om hvordan helsevesenet er oppbygd og fungerer. Deler av befolkningen har lav digital helsekompetanse, som betyr at de har svake ferdigheter i å bruke søkeverktøy, anvende søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant digital helseinformasjon. Det handler også om evne til å ta i bruk digitale helsetjenester.

Den som ansettes skal primært analysere spørreskjemadata som omhandler helsekompetansen hos langtidssyke. Dette er personer med sykdommer eller helseproblemer som har vart, eller forventes å vare, i minst seks måneder. Stillingen vil ha særlig vekt på denne sammensatte gruppens digitale ferdigheter og ferdigheter til å navigere i helsevesenet. Det vil være mulig å kombinere kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene ved HV, kreves karakteren B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se mer informasjon om kriterier her: https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv

Ved vurdering og rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

Ønskede kvalifikasjoner

Nødvendige personlige egenskaper for stillingen:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 482 200 per år som startlønn.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Vil du søke på stillingen, må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Søkere blir vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Bare kvalifiserte søkere blir vurdert for stillingen. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaldokumenter ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist: 23.05.21

Ref: 21/03903

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).