Ph.d. stipendiat til prosjektet “Mobile Health technology (mHealth), Exercise Adherence and Optimal Nutrition post rehabilitation among people with Parkinson’s Disease (mHEXANUT)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen “Aldring, helse og velferd”.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. 

Forskningsområde

I Norge og resten av verden øker gjennomsnittlig levealder og i 2050 er det forventet dobbel så mange eldre mennesker som i dag. Økende antall eldre betyr at flere vil leve med kroniske sykdommer. I stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» legges det spesiell vekt på at personer med kroniske sykdommer skal få hjelp til å mestre å leve med sykdommen og leve et godt liv så lenge som mulig. Forskningsgruppen «Aldring helse og velferd» ved OsloMet ønsker å bidra med kunnskap om hvilke tiltak som kan bidra til at eldre mennesker kan leve et godt liv så lenge som mulig. Prosjektet mHEXANUT har spesielt fokus på personer som lever med Parkinsonssykdom (PmP). Forskning viser at regelmessig trening og god ernæring er viktig for å opprettholde en god fysisk funksjon og livskvalitet hos PmP. For å få til dette trenger mange langtidsoppfølging fra helsepersonell. Hensikten med denne randomisert kontrollerte studien er å undersøke om økt oppfølging fra helsepersonell når det gjelder trening og ernæring kan bedre fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet og ernæringsstatus etter et rehabliteringsopphold. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Unicare FRAM rehabilitering og Institutt for fysioterapi, OsloMet. Prosjektet vil inkludere deltagere som bor i Oslo og Viken mens de er på et rehabiliteringsopphold på Unicare FRAM Rykkin i Bærum Kommune. Ta kontakt med prosjektleder Therese Brovold for mer informasjon om prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her. 

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet ’s lønnspolitikk, stillingskode 1017, i ltr. 54, dvs. kr. 479 600,- som startlønn første året. 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektbeskrivelse, kontakt:

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».  

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:  20. august 2020
Ref.nr.: 20/05520

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.