English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Ph.d.-stipendiatstilling innen innvandrerhelse og trivsel

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Prosjekt: Psykisk helse for barn med innvandrerbakgrunn i Norge

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, lyser ut ett ph.d.-stipendiat innen psykisk helse og trivsel hos barn og unge med innvandrerbakgrunn. Dette er en mulighet til å bli med i den tverrfaglige forskningsgruppen «Psykisk helse». Hovedmålet vårt er å utvikle en dypere forståelse av de sosiale, psykologiske og biologiske prosessene som bidrar til robusthet og trivsel for barn og unge med innvandrerbakgrunn, og hvilke prosesser som kan ha negativ påvirkning på deres psykiske helse og trivsel.

Doktorgraden vil være tilknyttet ph.d.-programmet i helsevitenskap på fakultet for helsevitenskap ved OsloMet Storbyuniversitetet. Startdatoen forutsetter formelt opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap ved OsloMet. Stipendiatperioden er på fire år, hvorav 25 prosent av tiden består av pliktarbeid knyttet til undervisning og veiledning av studenter.

Den som ansettes, må vise interesse for fagområdene migrasjon og psykisk helse hos barn- og ungdom, og ha personlige forutsetninger og ambisjoner til å bidra med å løfte forskningen vår opp mot forskningsfronten internasjonalt.

Forskningsområde

Ph.d.-kandidatens prosjekt skal bidra til ny innsikt i viktige mekanismer som forklarer forskjeller innen psykisk helse blant barn med innvandrerbakgrunn. Barn av innvandrerforeldre i Norge er overrepresenterte i offisielle statistikker for fattigdom og sosial utstøtelse. De har også større sannsynlighet for å avslutte skolegangen tidlig, ha mer kontakt med barnevernet og melder om flere psykiske helseproblemer. Likevel gjør barn av enkelte etniske grupper det bedre på disse trivselsindikatorene enn andre etniske grupper, herunder etnisk norske. Det er også betydelige forskjeller i trivsel innenfor enkelte etniske grupper. Det er imidlertid forsket lite på de underliggende mekanismene for disse forskjellene blant barn med innvandrerbakgrunn. Ph.d.-kandidaten skal bruke en blandet metode (sekvensielt forklarende studiedesign) der kvantitative og kvalitative metoder kombineres for å forklare forskjeller i psykisk helse blant barn med innvandrerbakgrunn. Dette omfatter datainnsamling og -analyse, vitenskapelig skriving og formidling.

Dine arbeidsoppgaver vil være

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel om du har

Forutsetninger

Vi søker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Praktisk informasjon om å flytte til Oslo og bo i Norge

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54 – som tilsvarer en startlønn på kr. 491 200 per år.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ved problemer med å laste opp dokumenter kan ankag@oslomet.no kontaktes
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt ">phd-hv@oslomet.no


Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter for å bli vurdert for stillingen:

Alle dokumenter må være enten på engelsk eller på et skandinavisk språk. Alle oversettelser må være statsautoriserte. Du må fremvise originaldokumenter ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører dokumentinspeksjon for å sikre at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør deg spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Søknadsfrist: 14. oktober 2021
Ref.: 21/09674

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).