English version
Tre kolleger i samtale over PC

PhD-stilling innen beregningsorientert fysikk/vitenskapelig beregning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

På institutt for informasjonsteknologi tilbyr vi en stilling som PhD-stipendiat. Den som blir ansatt i stillingen, vil være knyttet til gruppen Matematisk modellering og den nylig etablerte OsloMet Quantum Hub. Denne «hubben» har som mål å gjøre kjent og legge til rette for kvanterelaterte aktiviteter innen undervisning, forskning og anvendelser – i tillegg til å øke kjennskapen folk flest har om kvanteteknologi generelt. Det blir lagt særlig vekt på kvanteberegninger – altså beregninger utført av kvantedatamaskiner.

Forskingsprosjekt

Målet med prosjektet er å utvikle beregningsorienterte, numeriske og matematiske teknikker for å beskrive tidsutvikling av matriser innen kvantefysikk. En naturlig anvendelse av slike metoder vil være såkalte Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ) computers. Siden slike system er å regne for åpne kvantesystem, vil de bedre la seg beskrive ved hjelp av blandede tetthetsmatriser (mixed density matrices) enn som rene tilstander (pure states) eller bølgefunksjoner. 

Relevansen av slike metoder er ikke begrenset til kvantedatamaskiner utsatt for støy. Det finnes også mange andre eksempel på åpne kvantesystemer. Tetthetsmatriser er også velegnet for å beskrive irreversible prosesser som for eksempel partikkeltap. Visse lukkede kvantesystemer, system som ikke er utsatt for påvirkning utenfra, kan også med fordel beskrives ved hjelp av matriser. Derfor vil metodene som blir utviklet innen dette prosjektet kunne være nyttige i mange ulike sammenhenger.

For å realisere prosjektet vil metoder fra numerisk matematikk, beregningsorientert programmering og kvantefysikk bli brukt. Implementeringen av de aktuelle algoritmene vil involvere skript-språk som for eksempel Python for relativt lette beregninger. Større beregninger  vil derimot kreve bruk av tungregningsteknikker (high performance computing).

Ansettelsen vil vare i tre år – eller, alternativt, fire år med 25% obligatorisk arbeid som undervisning og rettledning eller forskingsadministrativt arbeid. Hva som passer best av tre- eller fireårig ansettelse vil bli diskutert under intervjuprosessen.

Søkeren som blir ansatt i stillingen, vil bli tatt opp i PhD-programmet på faktultetet. Personen skal ha som mål å fullføre PhD programmet innen tidsrammen og forsvare avhandlingen sin.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Kandidater som alt har en PhD-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Opptak til doktorgradsprogrammet ved fakultetet er et vilkår for å tiltre i stillingen.

Det vil også være en fordel om du

Vi er på jakt etter søkere som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å legge arbeidsplassen til rette dersom du trenger det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Nærmere opplysninger

For nærmere  informasjon om stillingen, ta kontakt med

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200,-. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere.

Vi bruker et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer søknad og CV ved å bruke knappen «logg inn og søk stillingen».

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen: 

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk). 

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

 

Søknadsfrist:      16.10.2022

Ref:                   22/06193

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn