!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d4b86e7250ca3592d41153440144dd4a.jpg

Postdoktor i profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier, https://www.oslomet.no/om/sps, er det ledig en treårig stilling som postdoktor. Aktuell fagbakgrunn for den som ansettes kan være filosofi, historie, helsefag, pedagogikk, psykologi, rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag (samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap). Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. 

MERK - søknadsfrist er 15/9-2020

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutøvere foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Det planlagte postdoktorprosjektet skal være relevant for profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene på SPS

Teoretisk og metodisk er senteret preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi benytter kvantitative, kvalitative, filosofiske og historiske metoder i vår forskning på profesjoner. SPS har bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. 

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Det er forventet at du har arbeidsplass ved SPS, men vi oppfordrer også til utenlandsopphold i postdoktorperioden. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, https://lovdata.no/ dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Vi vil legge vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Søknadene vil først gjennomgås og rangeres av en seleksjonskomité. Utvalgte søknader vil tas videre til vurdering i en sakkyndig komité. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles på intervju

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• prosjektskisse med framdriftsplan (maks 10 sider inkl. problemstillinger, framdriftsplan og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
• Søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke denne stillingen og forklarer hvordan din bakgrunn og forskningserfaring er relevant for SPS
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles, vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Gunda Ruud,  gundaru@oslomet.no

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som postdoktor 1352 Lønnstrinn 60-74, dvs. kr 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 15/9-20

Ref: 20/05206

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.