English version
46d89075acef586cfafac5269e52d818.jpg

Professor i vernepleiefagleg arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Institutt for åtferdsvitskap, Fakultet for helsevitskap er det ledig fast stilling som professor i vernepleiefagleg arbeid.

Institutt for åtferdsvitskap er eit tverrfagleg, multidisiplinært fagmiljø. Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), eit masterprogram i åtferdsvitskap og eit ph.d.-program i åtferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpassa etter- og vidareutdanningar. Vitskapleg tilsette arbeider på tvers av utdanningsprogram. Forskinga er også matriseorganisert og vitskapleg tilsette er tilknytte lab-/forskingsgrupper uavhengig av utdanningsprogramma dei i hovudsak er knytte til.

Instituttet er internasjonalt orientert på dei vitskapleg tilsette sitt omfattande nettverk. Instituttet har utvekslingsavtalar som byggjer på forskingsfellesskap og vi forventar at våre vitskapleg tilsette deltar i og vidareutviklar desse. Fleire av lab-/forskingsgruppene ved instituttet ligg i forskingsfronten for åtferdsvitskap og åtferdsanalyse.
Stillinga er i hovudsak knytt til bachelorprogrammet i vernepleie, men arbeid på andre område må påreknast og skal bidra til å fylle instituttets strategi om å utvikle forsking knytt spesielt til dette området for å utvikle utdanninga sitt innhald, behalde kompetente medarbeidarar, og sikre samfunnsrelevans. Sentrale forskingsområde vil vere organisering av og innhald i tenestetilbod, kompetanseutvikling samt å sikre brukarar sine rettigheiter og medbestemming.

Arbeidsoppgåver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstilling kjem fram i Forskrift om tilsetjing og opprykk i undervisings- og forskarstillingar.

Søkjarar må dokumentere relevant utdanningsfagleg kompetanse iht. OsloMet sine retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Vi vil legge vekt på

Personlege eigenskapar

Søkjarar bør være initiativrike og sjølvgåande, og ha stor arbeidskapasitet. Det er også viktig at søkjarar er dyktig til å bygge og halde ved like faglege nettverk, samt ha god evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ynskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi tilbyr

Stillinga vert løna iht. til Hovudtariffavtalane i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 Professor, lønnstrinn 75-84, dvs. kroner 708 000 – 910 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderas.

Sakkunnig vurdering og søknadsprosess

Vil du søkje på stillinga må du søkje elektronisk ved å nytte knappen ”søk på stilling”.

Som søkjar vil du bli vurdert av ein sakkunnig komité. Før oversending av søknadspapira til komitéen, vil alle søknadane bli gått gjennom ved fakultetet og søknader frå ikkje-kvalifiserte søkjarar vil ikkje bli sendt til vurdering.

Innan søknadsfristen må du saman med søknaden laste opp følgjande dokument:

Vi behandlar berre søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokument må lastast opp for at din søknad skal behandlast. Dokumenta må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Omsetjingar må vere autoriserte og du må rekne med å framvise originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknadar vil ikkje bli tatt til vurdering.

OsloMet har slutta seg til prinsippa i DORA-erklæringa og forplikta institusjonen til å følge anbefalingane i denne.

Andre opplysingar

Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga kan du kontakte:

Søknadsfrist: 10.5.21
Ref: 21/03549

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).