Professor in Educational Theory

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Do you want to be our new colleague and participate in educating the teachers of tomorrow?

The Department of Primary and Secondary Teacher Education at the Faculty of Education and International Studies has a vacancy for a Professor in Educational Theory from 01.08.20.

The Department of Primary and Secondary Teacher Education is in the middle of a challenging process of implementing five-year master’s degree programmes for primary and secondary teachers and developing school development projects. We are looking for capable and committed colleagues to help us to achieve our ambitions.

 

Tasks and responsibilities:

 

Qualification requirements:

 

General criteria for appointments to academic positions are covered by the Regulations for appointment and promotion to academic posts.

 

When assessing and ranking the qualified applicants, emphasis will be placed on:

 

Personal qualities necessary for the position:

 

 

OsloMet evaluates teaching qualifications in conjunction with interviews.

 

It is important for OsloMet to reflect the population of our region, and all qualified candidates are welcome to apply. We make active endeavours to further develop OsloMet as an inclusive workplace and to adapt the workplace if required. If there have been periods when you have not been in work, under education or in training, you are also welcome to apply.

 

Expert assessment

Applicants will be assessed by an expert committee. Please upload the following documents together with your application by the application deadline:

 

You must upload all the documents in order for your application to be processed.  The documents must be in either English or a Scandinavian language. Translations must be authorized. Originals must be presented if you are invited for an interview. OsloMet checks documents in order to give you as a candidate a proper evaluation and ensure fair competition.

 

If a lack of applicants or any other reasons make it impossible to hire in the position of Professor, it may be relevant to hire in a temporary position as Associate Professor (førsteamanuensis/førstelektor) on the condition that the appointee qualifies for a permanent position within three years.

 

We offer:

Loan and pension arrangements through the Norwegian Public Service Pension Fund Beneficial welfare schemes and a wide range of sports and cultural offers Free Norwegian language classes to employees Working location in downtown Oslo with multiple cultural offers

 

Practical information about relocation to Oslo and living in Norway

 

The position is remunerated in accordance with the Basic Collective Agreement for the Civil Service and OsloMets salary policy as Professor, position code 1013. The salary is from NOK 704 900,- to 906 000,- per year. A higher salary may be considered for particularly well qualified applicants.

 

Other information:

For more information about the position, feel free to contact:

Head of Studies, Janne Herseth, +47 67 23 70 85 Head of Section, Emilia Andersson-Bakken, +47 67 23 75 86 Head of Section, Cecilie Dalland, +47 67 23 75 77

 

If you wish to apply for the position, please do so via our application portal.

 

Deadline for applications: 17.04.2020

Ref.: 19/12381

Professor/dosent i pedagogikk

 

Vil du bli vår nye kollega og være med på å utdanne morgendagens lærere?

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast stilling som professor/dosent i pedagogikk med ansettelse fra 01.08.20.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekter. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

 

Kvalifikasjonskrav: 

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi vil legge vekt på: 

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du hatt perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom det ikke melder seg søkere med professor/dosent kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

 

Vi tilbyr:

interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet

låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 for professor og 1532 for dosent, lønnstrinn 75-84, fra kr 704 900,- til kr 906 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

studieleder, Janne Herseth, 67237085 seksjonsleder Emilia Andersson-Bakken, 67237586 seksjonsleder, Cecilie Dalland, 67237577

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    17.04.2020

Ref:                19/12381

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.