English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

11e14d17c70b1ed4bba9e4c70f30fa6f.jpg

Professor innen digitalisering av utdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig stilling som professor innen digitalisering av utdanning med ansettelse september 2021.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Vi søker en ambisiøs kandidat som vil styrke vår forskning og undervisning innen digitalisering av utdanning. Arbeidet vil bli en del av universitetets forskningsstrategi tilknyttet digitalisering, og vil bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter av høy kvalitet. Senteret har ansvar for kurs i universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse, kurs i ph.d.-veiledning og OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har kompetanse til å bidra på disse områdene.

Den som blir ansatt vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, herunder registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Denne utlysningen er en del av en større satsning ved OsloMet.

Les mer om Senter for profesjonsstudier.
Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Professoratet vil ha fokus på digitalisering og læring. Vi er særlig interessert i forskning knyttet til utprøving, implementering og konsekvenser av ulike former for digitalisering av undervisning, og til hvordan digitalisering kan støtte opp om læring, undervisning, kunnskapsutvikling eller kvalitetsarbeid i profesjonsutdanninger og/eller i praktisk profesjonsutøvelse. Søkere kan ha bakgrunn fra ulike disipliner innen samfunnsvitenskap, humaniora og pedagogikk. Det overordnede kriteriet for å skille ut aktuelle søkere vil være deres vitenskapelige meritter, forskningspotensiale og -prosjekter på høyt internasjonalt nivå med relevans for feltet.
Stillingen er en forsknings- og undervisningsstilling med betydelig rom for forskning. Den som ansettes må være innstilt på å påta seg administrative verv, som f.eks. deltakelse i råd og komiteer. Sentrale oppgaver i stillingen er:

Kvalifikasjonskrav

* Godt kvalifiserte kandidater som er nær professorkompetanse oppfordres også til å søke. Se under for mer informasjon.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse (https://ansatt.oslomet.no/utdanningsfaglig-kompetanse).

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 708 000-910 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Seniorrådgiver Jon Anstein Olsen: jonanste@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 5. april 2021
Ref: 21/01877

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).