d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Professor innen samfunnsvitenskapelig pandemiforskning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) opprettes det nå en 100% stilling som professor i samfunnsvitenskapelig pandemiforskning. Den som tilsettes skal, blant annet, lede en satsing ved OsloMet innen pandemiforskning frem til 31.12.24. I løpet av denne perioden vil den som ansettes også måtte være en pådriver for å søke eksterne midler, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om senteret (SVA)

SVA er et senter for oppdragsforskning og forskere som ansettes skal i utgangspunktet være eksternt finansiert. Den som ansettes må ha utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse og være forberedt på aktiv oppdragsforskning, også innen andre samfunnsvitenskapelige områder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

Kvalifiserte søkere må ha 

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.  

Personlige egenskaper blir vektlagt i vurderingen, og søker må: 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Elsbet Vestvatn: eves@oslomet.no. 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved senteret og søknader som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 708 900 – 910 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).