!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

kolleger i samtale 2

Seksjonssjef - Seksjon for juridiske tenester og strategi

OsloMet – storbyuniversitetet er det tredje største universitetet i Noreg, med nesten 22 000 studentar og over 2500 tilsette. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forsking og utdanning med høg relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Nyoppretta leiarstilling ved Avdeling for FoU

Avdeling for FoU har ansvar for institusjonell koordinering og rådgiving til universitetsleiinga og fakultet og senter i saker relatert til forsking, forskingsadministrasjon, forskarutdanning, samfunnsforbetringar, innovasjon og berekraft. Avdelinga har oppgåver knytta til internasjonalt samarbeid og eksternfinansiering.

OsloMet - storbyuniversitetet søkjer etter seksjonssjef til Avdeling for forsking og utvikling (FoU) i den sentrale administrasjonen ved universitetet. 

OsloMet har hatt ei god utvikling som forskingsuniversitet dei siste åra. Som ledd i å føre denne utviklinga vidare blir avdelinga delt i to seksjonar frå 1. juli i år. Seksjonssjefen blir leiar for Seksjon for juridiske tenester og strategi. Seksjonen har 5 faste medarbeidarar, samt ei mellombels stilling. 

Seksjonen gir juridisk rettleiing og råd til universitetsleiing, fakultet, senter og forskarar i saker relatert til forsking og innovasjon. Seksjonen medverkar med strategisk rådgjeving og har sekretariatsoppgåver for sentrale utval.

Vi søkjer deg som har relevant leiarerfaring og solid juridisk bakgrunn innanfor områda forskning og innovasjon, og gode kunnskapar om avtalar og regelverk på det statlege området. Vi legg vekt på eit breitt erfaringsgrunnlag frå arbeid og arbeidsleiing på kunnskapsområdet og gode samarbeidsevner.

Seksjonssjefen vil ha ei sentral rolle i å utvikle den nye seksjonen sitt samarbeid med andre einingar i og utanfor avdelinga, inkludert universitetsleiinga og fakultet og senter ved OsloMet. 

Seksjonssjefen vil inngå i leiargruppa i avdelinga og rapporterer til forskingsdirektøren.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovudsak vere

Vi søkjer deg som har

Vi ønskjer deg som

At du er personleg eigna for stillinga vil bli tillagt vekt.

Det er viktig for OsloMet å spegle befolkninga i regionen og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å tilretteleggje arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attestar og alle sider av vitnemål. Dokumenta må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk. Oversetjingar må vere autoriserte. Du må vise fram originalar ved eit eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokument, slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysningar

Ønskjer du nærmare informasjon om stillinga kan du kontakte:

Stillinga blir lønna i samsvar med Hovudtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 75 - 83, tilsvarande kroner 759 100 – 942 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. Frå lønna blir det trekt 2 prosent i lovfesta innskot i Statens Pensjonskasse.

Vil du søkje på stillinga må du søkje elektronisk i rekrutteringssystemet vårt.

Søknadsfrist:          27. mai

Ref:                        24/14099