English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat i Kunst i Samfunnet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Stipendiat i Kunst i Samfunnet

En stipendiatstilling (stillingskode 1017) i Kunst i Samfunnet lyses ut av Institutt for Estetiske fag, Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, OsloMet – Storbyuniversitetet. Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsgruppen Art & Society og det nye PhD programmet Innovation for Sustainability. Til stillingen søkes en innovativ, nysgjerrig og akademisk sterk kandidat som er interessert i å utforske hvordan estetikk, kunst og kultur kan inngå i transformasjonsprosesser mot en mer bærekraftig, rettferdig og levelig verden.

Forskningsområde

Bærekrafts utfordringer – fra klimaendringer og tap av biologisk mangfold til sosial ulikhet og uro – krever tilnærminger som ikke kun setter søkelys på teknologiske fremskritt og beregninger. Det er behov for tilnærminger som også mobiliserer og utvider forestillingsevnen vår slik at det skapes nye mulighetsrom og praksiser for å håndtere konsekvensene av overlappende sosiale og miljømessige problemer. Kunstfeltets styrke er at det gir plass til kreativitet og eksperimentering, og til å arbeide på et affektivt, sanselig og følelsesmessig nivå. Dette nivået mangler ofte i det mer teknokratiske språket, brukt i politikk og planlegging. Kunstfeltet kan også spille en viktig rolle i hvordan klimaendringer (re)presenteres og slik gi en håndgripelig form til alternative forestillinger som utfordrer det vi tar for gitt.

Når det kommer til å gripe inn i politikk og maktbalanser tilknyttet spørsmål rundt bærekraft støter imidlertid kunstfeltet på utfordringer. Ofte forblir kunstneriske strategier og praksiser isolerte arenaer med liten eller ingen innvirkning på utformingen av politiske retningslinjer og beslutningsprosesser. Det er derfor behov for forskning som undersøker på hvilke måter (og også hvor og av hvem) kunstfeltet kan gripe inn i bærekrafts utfordringer slik at status quo utfordres og rent faktisk endres. Et viktig første steg er å styrke forbindelsen mellom kritisk teori og kunstneriske strategier, praksiser og formater slik at kunstfeltets politiske relevans og bidrag tydeliggjøres. Dette innebærer at oppmerksomheten ikke kun rettes mot de transformative mulighetene som ligger latent i estetiske prosesser og bidrag. Det innebærer også en kritisk refleksjon rundt den elitismen som preger mange kunstformer, for eksempel hvite heteronormative former for kulturell produksjon og kunstformer som kun tar utgangspunkt i en vestlig ekspertise, kunnskap og innramming av miljøspørsmål.

Det forventes at kandidatens doktorgradsprosjekt utforsker temaer som diskuteres i denne utlysningen, og at prosjektet særlig adresserer de politiske aspektene ved kunst og estetikk når det gjelder å gripe inn i en verden i økologisk krise. Vi søker prosjekter som både anerkjenner kunstfeltets potensiale når det gjelder å gi nye perspektiver på spørsmål rundt bærekraft, og som retter et mer kritisk blikk mot hvilke muligheter dette potensialet har for å gripe inn i dominerende institusjonelle og disiplinære strukturer, samt i mer hverdagslige situasjoner og lokalsamfunn. Søknaden bør legge vekt på hvordan prosjektet svarer på denne utlysningen.

Arbeidsområde

Det forventes at kandidaten kan arbeide selvstendig med et avgrenset forskningsområde som flytter fagfeltet. Kandidaten skal også bidra aktivt til forskningsmiljøet på instituttet og delta i forskningsvirksomhet nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Ansettelsen vil vare i tre år – eller, alternativt, fire år med 25% obligatorisk arbeid som undervisning og veiledning eller forskingsadministrativt arbeid. Hva som passer best av tre- eller fireårig ansettelse vil bli diskutert under intervjuprosessen.

Søkeren som blir ansatt i stillingen, vil bli tatt opp i PhD-programmet på faktultetet. Personen skal ha som mål å fullføre PhD programmet innen tidsrammen og forsvare avhandlingen sin.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kandidater som har en doktorgrad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Opptak til doktorgradsprogrammet ved fakultetet er et vilkår for å tiltre i stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper

Vi ser etter kandidater som:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta vennligst kontakt med Katja Lindseth: katja.lindseth@oslomet.no

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke blir vurdert. Søknaden må gi klart uttrykk for dine grunner til å søke stillingen og hva som gjør deg særlig egnet til å gjennomføre doktorgradsarbeidet.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 ,-. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          20.02.2023

Ref:                          22/08878

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn