a4aa5fb5545e240a7f34a51e81394609.jpg

Stipendiat i profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier (SPS) har ledig to åremålsstillinger som stipendiat. Aktuell fagbakgrunn for de som ansettes kan være filosofi, historie, helsefag, pedagogikk, psykologi, rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag (samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap).

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier https://www.oslomet.no/studier/sps/profesjonsstudier.

MERK - søknadsfrist er 31/8-2020

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av tverrfaglighet og mangfold. Vi benytter kvalitative, kvantitative, filosofiske og historiske metoder i vår forskning på profesjoner. SPS har bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Les mer om Senter for profesjonsstudier https://www.oslomet.no/om/sps/om-sps

Arbeidsområde og ditt doktorgradsprosjekt

Prosjektet ditt skal være relevant for profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene ved SPS:
• Profesjon, profesjonsutøvelse og styring, https://www.oslomet.no/forskning/ forskningsgrupper/profesjon-profesjonsutovelse-styring 
• Profesjonskunnskap og kvalifisering, https://www.oslomet.no/forskning/ forskningsgrupper/profesjonskunnskap-og-kvalifisering 
• Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere, https://www.oslomet.no/forskning/ forskningsgrupper/profesjonsarbeidsmarked-profesjonelles-karriere
• Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk (TEPEE), https://www.oslomet.no/forskning/ forskningsgrupper/lererprofesjon-lererutdanning-utdanningspolitikk
• Profesjonsetikk, https://www.oslomet.no/forskning/ forskningsgrupper/profesjonsetikk

Se gjerne pågående doktorgradsprosjekter ved senteret https://www.oslomet.no/om/sps/phd-prosjekter 

Stipendene er treårig, med mulighet for ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.   

Kvalifikasjoner og vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse ( https://oslomet.instructure.com/courses/16902/ pages/mal-for-prosjektbeskrivelse?module_item_id=201099 ), relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 479 600. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Gunda.Ruud@oslomet.no

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
• prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger) https://oslomet.instructure.com/courses/16902/ pages/mal-for-prosjektbeskrivelse?module_item_id=201099
• masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ref. nr. 20/00333

Søknadsfrist: 31/8-2020

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.