English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat i systemtisk design og sirkulære løsninger for havbruksnæringen

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Vi har en ledig PhD-stilling i systemisk design og sirkulære løsninger for havbruksnæringen ved Institutt for Produktdesign ved OsloMet. Kandidaten vil bli en del av forskningsgruppen Systemic Design and Sustainablitity. Arbeidet vil bidra til de teoretiske fagfeltene systemisk design, bærekraft i design samt sirkulære løsninger for plast og havbruk. Stillingen er lokalisert ved vår Campus på Kjeller ved Lillestrøm. Stillingen har en varighet på tre år og krever opptak til vårt PhD-program Innovasjon for bærekraft.  Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk ved å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030». SirkAQ er et Grønn Plattform-finansiert prosjekt og kandidaten vil jobbe aktivt med alle involverte partnere i prosjektet som er: SINTEF Ocean, OsloMet, Norner Research AS, Future Materials, Oceanize, Sinkaberg-Hansen, Hallingplast og ScaleAQ. 

Arbeidsområde

Systemisk design kan beskrives som kombinasjonen av systemteori og designpraksis. Dette innebærer å undersøke systemiske strukturer, dynamikker og relasjoner tilknyttet området som studeres for å i større grad kunne beskrive effekten av en designintervensjon. I denne sammenheng anses design å omfatte utvikling og endring av produkt, tjeneste, organisasjon og samfunnsstruktur samt system.Stipendiaten vil gjennom systemdynamiske metoder kartlegge, visualisere og analysere relasjoner og dynamikker basert på data som både fremskaffes i de ulike arbeidspakkene i prosjektet og gjennom egen studie. Kandidaten vil i tillegg beskrive mulige intervensjoner og den potensielle effekt disse kan ha på havbruksnæringen og miljøet generelt på basis av forskningen. Generelt vil studiet gi ny kunnskap innen fagområdene sirkulær design og systemisk design. PhD-leveransen vil søke å formidle sluttresultater til både havbruksnæringen generelt og vil videre være relevant for områdene bedriftsplanlegging (industriell økologi), naturressursforvaltning, produksjon, vedlikehold, kommunikasjon og samarbeid mellom utvikler, myndigheter, industri mm.Stipendiaten vil bli veiledet av interne veiledere ved OsloMet professor Tore Gulden og førsteamanuensis Kristin S. Wigum. Kandidaten vil bli inkludert i det akademiske miljøet ved instituttet og internasjonale forskningsnettverk innen systemisk design og bærekraft. De nevnte veiledere er aktive i utvikling av det internasjonale forskningsmiljø innen systemisk design og bærekraft i samarbeids- og undervisnings-nettverket European Systemic Design Lab ESDL og forskningskonferansen Relating Systemic Desgin RSD for å nevne noen. Kandidaten vil sammen med veiledere delta på internasjonale konferanser med henblikk på nettverksbyyging og presentasjon av forskningsmetoder og resultat.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved fakultetet vil søkes innen tre måneder etter ansettelsen, godkjennelse av denne søknad er et vilkår for å tiltre stillingen.  Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Se informasjon om kriterier her. Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskning om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Følgende vil bli vurdert som en fordel

Ønskede personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å legge arbeidsplassen til rette dersom du trenger det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter i søknaden innen søknadsfristen:

 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert. 

Vi tilbyr deg

Nærmere informasjon

For nærmere informasjon om informasjon kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 501 200,- per år. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.Ansettelsen forutsetter at kandidaten som ansettes må være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.Søknadsfrist: 05.04.2023Referansenummer: 23/01143

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn