d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Stipendiat innen kliniske intervensjoner og assisterende teknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen «Kliniske intervensjoner og assisterende teknologi». Fra 1. juli 2022 vil Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for fysioterapi bli sammenslått til Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Stipendiatperioden har en varighet på fire år, hvor 25 % av stillingen er knyttet til Bevegelseslaboratoriet Sunnaas Sykehus HF. Ønsket tiltredelse er høsten 2022.

Les mer om fakultetet og instituttet 

Arbeidsområde: Samspillet mellom gangavvik, fysisk belastning og fatigue – utfordringer gjennom voksenlivet med cerebral parese.Mange personer med nevrologiske sykdommer/skader rapporterer økt grad av tretthet eller fatigue (30%). Andelen er opptil 50% for voksne med cerebral parese (CP), og er mer fremtredende hos de med redusert funksjon. Studier gjort på barn og ungdom med CP viser at disse kan bruke opp mot tre ganger så mye av sin kapasitet når de går, sammenlignet med friske barn, og at jo større funksjonsnedsettelser barna har dess større blir belastningen. Samtidig er det et betydelig kunnskapshull på hvordan belastning, kapasitet og oksygenforbruk under gange endrer seg gjennom voksenlivet for denne gruppen. Derimot vet vi at mange mister sin gangfunksjon i 30-40 års alder, på tross av at CP ikke er en progredierende tilstand. 

Det er derfor et stort behov for å belyse hvordan nevromuskulære, kardiorespiratoriske og biomekaniske faktorer påvirker belastningen på voksne med CP. På denne måten vil man kunne avdekke en ugunstig utvikling og sette inn mer presise behandlingstiltak på et tidligere tidspunkt. Videre vil dette kunne gi bedre råd for forebygging av fatigue, både i CP-gruppen, men også for andre personer som har fatigue relatert til aktivitet. På denne måten vil vi bidra til at personer med en bevegelseshemning kan leve mer aktive liv, og lettere delta i samfunnet.

Dette prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og har som målsetning å belyse om endring i muskelfunksjon, gangavvik og høyere leddbelastning fører til økt oksygenforbruk under gange, og om den økte belastningen under gange er relatert til fatigue.

Hovedmålene med prosjektet er:

PhD-kandidaten skal særlig jobbe med målingene av muskelfunksjon, gangavvik og leddbelastninger under gange ved å benytte et 3D-kamerasystem integrert med kraftplater og digital video. Her inngår også videre prosessering av data, og klargjøring til videre analyser.

En mer utfyllende prosjektskisse for hele prosjektet kan fås ved henvendelse til Linda Rennie linda.rennie@oslomet.no, eller Terje Gjøvaag terje.gjovaag@oslomet.no.

Kvalifikasjoner

Ønsket kompetanse

Vilkår

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et norsk/skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:   22. mai 2022

Ref:                 22/02587

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn