English version
CampusSommer-87 (1).jpg

Stipendiat innen måling av terapeutiske mekanismer og effekter i kunsten

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Stillingen tilbys av Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) under det nye PhD-programmet i Innovasjon for bærekraft ( PINS), i tett samarbeid med Fakultet for helsevitenskap (HV). Programmet er anvendt og prosjektorientert, og har som mål å finne realiserbare løsninger som kan bidra til overgangen til et mer bærekraftig lavutslippssamfunn. I Norge er denne prosessen mye omtalt som «det grønne skiftet». Doktorgraden vil vektlegge tverrfaglighet og samarbeid på tvers av profesjoner og tilbyr en unik kombinasjon av fagområder som kunst, design og drama, informasjonsteknologi og samfunnsfag. Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og Institutt for estetiske fag (EST) ved Fakultet TKD skal samarbeide med Fakultet HV om stipendiatstillingen.

Forskningsområde

Oppdraget til BraArt er å drive banebrytende tverrfaglig forskning. Prosjektet tar sikte på å identifisere mekanismene som bidrar til at kunstterapi lindrer emosjonell lidelse ved hjelp av hjerneinspirerte teknologier. Dette inkluderer å lage et eksperimentelt forskningsoppsett, innsamling og analyse av psykofysiologiske data og biomarkørdata for å oppdage mekanismene og effektene av kunstterapi på følelsesmessig smerte. Nåværende forståelse av kunstterapiens bio-psykofysiologiske arbeidsmekanismer for smertebehandling er begrenset. Ved hjelp av neuroimaging modaliteter som funksjonell nær-infrarød spektroskopi ( fNIRS ) og elektroencefalogram (EEG), vil BraArt undersøke virkningen av å lage visuell kunst både med og uten en følelsesmessig smertetilstand. Bare en del av hvordan hjernen behandler smerte og hvordan den kan håndteres effektivt, er forstått. Vi må forske på smerteopplevelse og hvordan hjerneområder samhandler for å gi best mulig smertebehandling gjennom kunstterapi.

Hovedoppgaver i stillingen

Det forventes at kandidaten utfører uavhengig forskning. Forskningen skal skje i skjæringspunktet mellom hjerneinspirert teknologi, kunstterapi og bærekraft.  Det overordnede målet er å bygge god helse for alle, og å bidra til det bredere forskningsmiljøet i avdelingene. Dette inkluderer deltakelse i felles forskningsaktiviteter og forskeropplæring, samt formidling av funn i forskningsseminarer, konferanser, fagfellevurderte tidsskrifter og andre fora. 

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak på doktorgradsprogrammet Innovasjon og bærekraft ved Fakultet TKD ved OsloMet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et krav for å få stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke.Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Søkere med PhD fra før, i samme eller tilsvarende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

Ønskede personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter med søknaden innen søknadsfristen:

Følgende søkere er unntatt fra ovennevnte språkkrav:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.

Vi kan tilby deg

Nærmere opplysninger

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 532 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette..I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.Søknadsfrist: 07.01.2024Ref: 23/07433

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram