English version
a09cea428324bda8d77072eb70fd3a50.jpg

Stipendiat innen optikkbasert undervannskommunikasjon og -nettverk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD-fakultetet.  Instituttet tilbyr tre bachelor-programmer og ett mastergradsprogram, i tillegg til for forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har ca 40 ansatte og 460 studenter.  Marin robotikk og anvendelser av kontrollteori og robotikk i havmiljøer er et prioritert område ved instituttet og fakultetet.

Arbeidsområde

Kandidaten vil være tilknyttet Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og laboratoriet OsloMet OceanLab. Arbeidsoppgavene vil bestå av design og utvikling av høyhastighets nettverk og kommunikasjon for undersjøiske applikasjoner, ved bruk at optisk teknologi og metoder. OsloMet OceanLab koordinerer forskning, innovasjon og utadrettede aktiviteter relatert til havteknologi og bærekraft. Laboratoriet er et samarbeid mellom MEK-instituttet og Makerspace ved TKD-fakultetet. Målet er at laboratoriet skal bidra til utviklingen av innovative teknologier, og at prosjektene skal ha en positiv effekt på havene, gjennom å bidra til mer bærekraftig utvikling i havbaserte aktiviteter.

Teknisk bakgrunn

Trådløse undervannsnettverk av sensorer har fått sterkt fokus fra forskere og næringsliv verden over. Sammenliknet med landbaserte trådløse nettverk og kommunikasjon har undersjøisk kommunikasjon en del fundamentale og komplekse utfordringer. Hovedproblemet er at vann gir de elektromagnetiske signalene kort rekkevidde. Derfor har akustisk kommunikasjon (lyd) vært den dominerende teknikken i undersjøisk kommunikasjon. Det stadig større tilfanget av innsamlet data fra havene gjør at båndbredden i akustisk kommunikasjon blir for liten til å overføre informasjonen i sanntid. I beste fall kan akustiske nettverk transportere noen få kb/s.

Stipendiaten skal utforske de vitenskapelige og tekniske utfordringene som hindrer pålitelig og effektiv kommunikasjon med god båndbredde i en undersjøisk kommunikasjonsplattform. Et overordnet mål for stipendiaten er å bidra til å designe et pålitelig nettverk av undersjøiske modemer og repeatere, slik at effektiv kommunikasjon av observasjonsdata blir mulig.  

Prosjektet vil ha to hoveddeler:

  1. Utvikling av en pålitelig og effektiv høyhastighets, optisk node-til-node kommunikasjonsenhet.   Målet i denne første fasen er å utvikle en optisk kommunikasjonsenhet med lav rekkevidde (diode-basert?), men uten retningsbestemthet. Dessuten en retningsbestemt enhet (laserbasert) med lenger rekkevidde.
  2. Studere oppbygning av undervanns nettverk av enhetene fra punkt 1 over.  I et slikt nettverk må det inngå repeatere for å bygge ut rekkevidden.  Studie og optimalisering av nettverksstruktur og design av repeaterne vil være sentrale oppgaver.

FN har anerkjent betydningen av forskning på hav og havmiljøer som et sentralt område, og har lansert «Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030)”. Vårt prosjekt faller god innenfor FNs globale mål, som bl.a. krever å sikre bedre innsamling og kommunikasjon av undersjøiske data for å forstå marine økosystemer og ressurser bedre. Målet er å forbedre overvåkning, forvaltning og beslutningsprosesser relatert til havene.  

For flere detaljer om prosjektet, kontakt:

Stipendiaten vil bli tilbudt en treårig stilling i 100%, eller en fireårig stilling med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning, administrasjon).  Beslutningen om 3- eller 4-årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.  Det er et mål at den tilsatte kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.  

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som:

Opptak til stipendiatprogrammet i ingeniørfag på TKD-fakultetet ved OsloMet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et krav for å få stillingen.  Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden.Kandidater som allerede har en dr.grad innen samme eller tilsvarende fagfelt, vil ikke bli vurdert.

Den tilsatte kandidaten forventes å delta aktivt i forskningen som gjøres på OsloMet OceanLab.

Det er ønskelig at kandidaten:

Evne og interesse for å drive formidling av forskning vil også bli vurdert positivt.

Ønskede personlige egenskaper

Kandidaten må ha:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

Søkerne vil bli evaluert av en sakkyndig komité. Alle søknader blir gjennomgått av fakultetet før søknadspapirene sendes til komiteen.

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Administrative spørsmål til søknaden kan rettes til hrtkd@oslomet.no.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.  

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 491 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 1. juli 2022

Ref: 22/01001

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn