d40da24c13719642a3f73d3289056128.jpg

Stipendiat innen pasientrapporterte utfallsmål (PROM) og bruk av helseteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stillingen inkluderer et nært samarbeid mellom forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet og et fagmiljø ved Endokrinologisk Poliklinikk ved Akershus Universitetssykehus. Poliklinikken har nylig innført digitale løsninger med pasientrapporterte utfallsmål (PROM) i oppfølgingen av pasienter med type 1 diabetes. Hovedformålet med dette stipendiatprosjektet vil være å kartlegge pasientenes tilfredshet med den digitale PROM-løsningen ved bruk av ulike vitenskapelige metoder. Videre vil bruk og utnyttelse av teknologien i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i klinikken kartlegges.  

Doktorgraden vil være tilknyttet PhD-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, og oppstart for stipendiatperioden vil forutsette et formelt opptak ved programmet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stipendiatperioden vil være over tre år i full stilling, uten pliktarbeid tilknyttet stillingen. Stipendiaten vil få tilbud om å delta i Forskningsgruppen Livskvalitet, som er en tverrfaglig forskergruppe med forskere og andre stipendiater på OsloMet.  Stipendiaten vil også inkluderes i en veletablert forskergruppe som har arbeidet sammen innen området helse og teknologi i mange år. Les mer om våre forskergrupper her.

Forskningsområde

PhD-kandidaten skal bidra til ny innsikt i digitale PROM til pasienter med type 1 diabetes i spesialisthelsetjenesten. PROM benyttes for å hente kunnskap om pasientens helsetilstand som har betydning for pasienten, og som er rapportert av pasienten selv. Det er sentralt å hente inn PROM-data i kvalitetsforbedringsarbeid og i forskning, og i tillegg kan det danne grunnlag for et nærmere samarbeid mellom pasient og helsepersonell, og være et viktig bidrag inn i helsepersonells’ kliniske vurdering og oppfølging av pasienter. 

PhD-kandidaten skal bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å undersøke samhandlingen mellom pasienter med type 1 diabetes og helsepersonell i en endokrinologisk poliklinikk, i tillegg ser kandidaten på mulighetene teknologien kan gi i kartleggingen av pasientenes tilfredshet med PROM-løsningen.  Arbeidsoppgaver vil være å samle inn kvantitative og kvalitative data knyttet til PROM og bruken av denne, analysere data, og skrive tre artikler som inkluderes i en PhD-avhandling. Videre skal stipendiaten formidle resultatene fra forskningen både nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig at kandidaten får et studieopphold i utlandet.

 

Kvalifikasjonskrav

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 501 200 ,- per år som startlønn.

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og studien kan du kontakte:

 

Søknadsfrist:  28.09.2022Ref:                 22/05214

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn