!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat innen personlig økonomi og gjeld

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Vi har nå ledig en åremålsstilling som stipendiat. 

I Norge har det utviklet seg en kultur for lånefinansiert velferd, og noe av det vi på SIFO for tiden forsker på er sammenhengen mellom gjeldsproblemer, helse og arbeidsmarginalisering. Vi jobber også med å få inn registerdata om husholdenes økonomi med gjeldsregisterdata som kjerne. Her er ambisjonen å analysere befolkningens låneatferd og utvikle et solvensmål (forholdet mellom gjeld, formue og inntekt) for Norge. Videre forsker vi også på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. 

Vi søker etter en stipendiatkandidat som har sterk faglig interesse for temaer som økonomisk ulikhet, levekår, gjelds- og betalingsproblemer og tilhørende velferdsordninger, lånefinansiert velferd og/eller kreditsamfunnet. 

SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt. Den som ansettes vil ha store muligheter til å påvirke den endelige prosjektutformingen for ph.d.-prosjektet, og mulighet til å bidra til forskning som er direkte relevant for folks hverdagsliv. 

Stipendiatstillingen har en varighet på fire år, inkludert ett års pliktarbeid i prosjekter på SIFO. Opptak på ett av doktorgradsprogrammene på OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Stillingen inngår i instituttets forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi. 

Les mer om SIFO her https://www.oslomet.no/om/sifo/om-sifo 

Les mer om forskningsgruppen her https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/forbrukerpolitikk-okonomiLes mer om Ph.d.-programmene på OsloMet her https://www.oslomet.no/forskning/phd-programmer

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner og vilkår 

Kvalifikasjonskrav 

Vilkår

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. 

Det er en fordel om du har 

Ønskede egenskaper 

Vi ser etter deg som evner å arbeide godt både selvstendig og i team. Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Videre er det viktig for oss at du er strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg 

Om prosess og innsending av søknad 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk på stillingen». 

Sammen med søknaden må du legge ved følgende dokumenter: 

Etter en gjennomgang av innsendte søknader og dokumenter, vil de av søkerne som blir vurdert som kvalifiserte, bli bedt om å skrive en prosjektskisse på inntil 5 sider, ekskludert referanseliste. Prosjektbeskrivelsen skal ha en overordnet problemstilling og beskrivelse og refleksjon over relevant teori og metode. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå, som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad. Endelig utvikling av ph.d.-prosjektbeskrivelse vil foregå etter ansettelse. 

Søkerne vil få tre uker på dette arbeidet. 

Ved en endelig vurdering av kvalifiserte søkere, vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innen fagfeltet, metodekunnskaper, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Innsendt skisse for ph.d.-prosjektet vil også tillegges vekt. 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. De vil få oversendt: 

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnstrinn 54, som tilsvarer kr 501 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

 

 

 

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn