Mann og dame i kaffeprat

Stipendiat innen utdanningspraksiser for kritisk refleksjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag (EST) er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskergruppa Design Literacy.

Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 900 studenter og 55 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet. Femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, fagområdet design, kunst og håndverk har tatt opp første studentkull høsten 2022.

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har forskergruppen Design Literacy markert seg internasjonalt ved å løfte frem bærekraftig utvikling, samfunnsetiske perspektiver og ansvarlig kreativitet som et bærende prinsipp i designutdanning. Design Literacy - OsloMet

Les mer om våre forskergrupper Kunst, design og innovasjon - OsloMet

Hovedmålsetning med ph.d.-prosjektet vil være å frembringe ny kunnskap om utdanningspraksiser for kritisk refleksjon og bærekraft ved TKD. Ved TKD utdannes fremtidens ingeniører, kunstformidlere, designere og lærere i design, kunst og håndverk. I utdanningene ved TKD legges grunnlaget for skaperkraft, praktisk problemløsning, refleksjon og ansvarlighet i møte med store samfunnsutfordringer. PhD-prosjektet skal belyse hvordan studenter ved fakultetet forberedes for fremtidige nøkkelroller som arbeidstakere for å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning. Det er forventet at prosjektet vil frembringe forslag om nye og fremtidsrettede utdanningspraksiser innen ett eller flere av fakultetets utdanningsområder.

Stipendiaten vil gå tett på konkrete prosjekter i ulike utdanningsprogram ved TKD der studenter utfordres til å håndtere komplekse problemer. Relevante prosjekter kan strekke seg fra studenters arbeid med fremtidsscenario, yrkesetiske dilemma, utforskning av normer og verdier som ligger til grunn for praksis til konkrete tiltak for å redusere miljøavtrykk i skapende praksiser. Studenter og ansatte ved TKD kan være både forskningsdeltakere og bidragsytere i stipendiatprosjektet.

Arbeidsområde

Normert stipendiatperiode er på fire år, hvor 25 % av stillingen styres gjennom arbeidsplan. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha: 

Ansettelsen forutsetter opptak på PhD-programmet Innovasjon og bærekraft https://www.oslomet.no/no/studier/tkd/innovasjon-for-barekraft. Kandidater som allerede har en PhD innen det samme eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. 

I vurderingen og rangeringen av søkerne vil det bli lagt vekt på:

Det er en fordel at du har:

Krav til prosjektskisse

Søker må utvikle en prosjektskisse på fem sider som inneholder:

Prosjektskissen blir brukt i vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektskisse. Prosjektskissen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen normert tid.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 15. desember 2022Ref:  22/07144

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn