English version

Stipendiat innen visualisering av kvanteteori

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Institutt for informasjonsteknologi har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen visualisering av kvanteteori. Prosjektet er et nyskapende og innovativt forskningssamarbeid som kombinerer teknologi og kunst, og det er et nyopprettet samarbeid mellom Institutt for informasjonsteknologi og Institutt for estetiske fag. Den som ansettes i stillingen vil være knyttet til gruppen Matematisk modellering og den nylig etablerte OsloMet Quantum Hub. I tillegg vil arbeidet innenfor prosjektet bli utført i nært samarbeid med ulike lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsområde

Kvanteteori er en gren av fysikk som beskriver atferden til materie og energi på de minste skalaene, som for eksempel elektroner i atomer og molekyler. Denne teorien gir en ramme for å forstå universets grunnleggende natur, inkludert egenskapene til materie, energi og deres samspill.

«Quantum literacy» refererer til en grunnleggende forståelse av prinsippene i kvantemekanikk. En person som er kvantelitterat, har en rudimentær forståelse av sentrale begreper og fenomener innen kvantemekanikk, som superposisjon, «entanglement» og kvantetunnelering. Ved å forstå prinsippene i kvantemekanikk kan individer bedre sette pris på viktigheten og rollen som vitenskap og teknologi spiller i samfunnet. Å forbedre visuell forståelse av kvantemekanikk er et interessant forskningsfelt i seg selv. Videre er visualisering en viktig del av kvantemekanikk, og det er noe som har eksistert siden dens tidlige dager. For eksempel tenker kjemikere i form av «orbitaler», og diagramtegninger i form av Goldstone-diagrammer brukes i ulike delområder av kvantemekanikk.

Prosjektets overordnede mål er å undersøke hvordan man kan fremme forståelsen av kvantemekanikk for forskere, studenter og allmennheten, samt hvordan formidling gjennom visuelle framstillinger til ulike målgrupper oppfattes og hvordan bedre formidling kan forbedre læring og forståelse. Doktorgradsprosjektet tar sikte på å utvikle nye visualiseringsteknikker for å illustrere effektene av, for eksempel, «exchange», korrelasjon, «entanglement», superposisjon, kvantetunnelering og kjemiske bindinger, for å nevne noen mulige eksempler. Ved å kombinere kunstnerisk innovasjon og strategier for formidling av samtidskunst, kan man eksperimentere med ulike formater rettet mot forskjellige målgrupper. For eksempel gir VR-teknologier muligheter for interaktivitet og engasjement på ulike nivåer. Offentlig engasjement med vitenskapelige resultater har blitt viktigere innen internasjonal forskning, og vi finner mange prosjekter innen det som noen ganger kalles «SciArt»-feltet. I Norge er dette fortsatt ikke godt utviklet, med prosjektet FeLT som et viktig unntakstilfelle.

I stillingen vil kandidatens hovedoppgave være å utføre og publisere forskning knyttet til de ovennevnte beskrevne målene, samt formidling av slike resultater. Kandidaten bør ha god kunnskap om kvantemekanikk/kvanteteorier og være i stand til å skrive og forstå dataprogrammer i for eksempel Python. Erfaring og/eller sterk motivasjon for å arbeide med visualisering, pedagogiske og/eller SciArt-aspekter innenfor kvantemekanikk er ønskelig. Stillingen innebærer tett samarbeid med forskere innenfor kvanteteorier, for eksempel med teammedlemmer fra kvanteprosjektet REGAL som tilhører OsloMet Quantum Hub.

Kandidaten oppfordres også til å bidra til «public outreach» aktivitetene ved OsloMets Quantum Hub. Dette kan for eksempel innebære å gi seminarer på sommer- og vinterskoler og offentlig formidlingsarbeid.

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Tiltredelsesdato er senest 01.10.2024.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet.

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelse i stillingen, senest 01.10.2024. Dersom din utdanningsinstitusjon ikke leverer offisielt vitnemål innen fristen, må du sende inn dokumentasjon på oppnådd mastergrad fra institusjonen til samme frist.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: minimum tre uker etter publisering

Ref: 23/08715

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram