bfdc4a067e533481907d897be6b017d5.jpg

Stipendiat innen voldsrisikovurdering og ungdommer i institusjoner med akuttfunksjon innen psykisk helse- og barnevern

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet voldsrisikovurdering og ungdom i akuttinstitusjoner, tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». PhD prosjektet er finansiert av OsloMet og er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo Universitetssykehus, Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri (KPS), SIFER Sør-Øst..  Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er 01.desember 2022.  

Kandidaten vil inngå i forskningsgruppen psykisk helse på OsloMet som forsker på sosiale, psykologiske og biologiske faktorer som påvirker psykisk helse. Kandidaten vil også bli del av forskningsmiljøet ved SIFER, et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå, bygger opp og sprer kompetanse innen fagområdene, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsområde

Vurdering av fremtidig risiko for vold eller andre uønskede hendelser er vanskelig og medfører alltid usikkerhet, men er likevel en oppgave som offentlige virksomheter i økende grad må ta stilling til. Så langt vi kjenner til finnes det ikke screening instrumenter for å vurdere voldsrisiko spesielt beregnet på barn/ungdom. KPS har utviklet en ny sjekkliste for barn/ungdom; Violence Risk Checklist for Youth (V-RISK-Y), for vurdering av voldsrisiko blant ungdommer i alderen 12-18 år.   Prosjektet er en prospektiv multisenterstudie og har som hovedmål å undersøke den prediktive validiteten til V-RISK-Y; hvor godt skåringene av V-RISK-Y ved innleggelsen samsvarer med volds-/trusselsepisodene under oppholdet. Prosjektet er godkjent av REK, ID 218444, totalt åtte institusjoner deltar i prosjektet (fire ungdomspsykiatriske akuttavdelinger og fire barnevernsinstitusjoner med akuttfunksjon). Datainnsamlingen startet opp august 2021 og planlegges ferdigstilt våren 2023.  

Kvalifikasjonskrav

Vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt motivasjonsbrev. 

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr  

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- per år som startlønn. 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ¨logg inn og søke stillingen¨.  

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Søknadsfrist: 12. august 2022                               Ref: 22/03259

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn