!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale i studiehallen sittende i runde design stoler formet som glasskuler

Stipendiatstilling innen digital samfunnsvitenskap

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) i OsloMet – storbyuniversitetet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består av foruten NIBR: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).   

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt.

Nå søker NIBR etter stipendiat til vårt program for digital samfunnsvitenskap. Vi søker etter en kandidat som ønsker å utforske mulighetsrommene som ligger i å belyse samfunnsvitenskapelige problemstillinger ved hjelp av nye digitale datakilder. Dersom du er interessert i å utnytte og analysere strukturerte og ustrukturerte data, gjerne i kombinasjon med kart og geografiske informasjonssystemer, er opptatt av kunstig intelligens, maskinlæring, GIS og/eller citizenes science for å belyse aspekter ved by- og regionutvikling, kan denne stillingen være noe for deg.  

Digital samfunnsvitenskap på NIBR

Et særtrekk ved de komplekse utfordringer NIBR ofte jobber med er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder, og belyses med data fra en rekke ulike kilder. For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning vil vi utvikle den delen av samfunnsvitenskapelig metode som utnytter data fra digitale kilder.  

Stipendiatstillingen vil passe for deg som har sterk kvantitativ metodekompetanse, gjerne i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og «data science». Har du erfaring fra programmering vil det komme godt med. Du må også være nysgjerrig og kreativ i forhold til bruken av nye datatyper og nye analyse- og simuleringsmetoder.

Stipendiatprosjektet som er knyttet til denne utlysningen må tilfredsstille to krav:

For mer informasjon om digital samfunnsvitenskap, ta en kikk på NIBR-notatet "What is digital social science? Challenges and opportunities of digitalization for the social sciences". https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2983525

For mer informasjon om NIBRs forskning, ta en titt på NIBRs hjemmeside. https://www.oslomet.no/om/nibr/

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha:

Opptak til doktorgradsprogram på OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. En oversikt finner du her: https://www.oslomet.no/forskning/phd-programmer. Ved OsloMet finnes også DIGIT, den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn: https://digit.squarespace.com/   

Vi tilbyr deg:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 532 200,- per år som startlønn. 

Søknad 

Søknaden må uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette PhD-arbeidet. Søkere må utvikle en prosjektbeskrivelse (inntil 5 sider) til et stipendiatprosjekt. Beskrivelsen må inneholde tentative problemstillinger innenfor relevante forskningsfelt og en tydelig beskrivelse på metodebruk og -utvikling, i tillegg til teoretisk rammeverk. Beskrivelsen skal være på et nivå som gjør den egnet som utgangspunkt for søknad om opptak på et doktorgradsprogram ved OsloMet.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader, eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen, ikke vil bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tel: 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn