!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Stipendiatstilling innen forbruksforskning på den lokale verdikjeden for klær og mat

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen et av våre kjerneområder klær og mat. Som stipendiat vil du inngå i forskergruppen Teknologi og bærekraft og fylle en ph.d.-stilling i forskningsprosjektet AMAZING GRAZING – sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Stillingen har 4 års varighet hvor 75 % av arbeidet er i doktorgraden på AMAZING GRAZING, og 25 % er pliktarbeid i prosjekter på SIFO. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et ph.d.-program ved OsloMet (hvilket program skal fremgå av søknaden).

Les mer om instituttet her
Oversikt over ph.d.-programmene finner du her

Arbeidsområde

Gjennom arbeidet med doktorgraden skal du studere hvordan produkter fra norsk sau (ull og kjøtt) markedsføres, hvordan forbrukere oppfatter og vurderer kvaliteter ved produktene, og hvordan de brukes av forbrukerne. Som stipendiat på SIFO, og medarbeider i AMAZING GRAZING, vil du jobbe i tverrfaglige prosjektgrupper og få erfaring med gjennomføring av et større forskningsprosjekt. Du vil få god innsikt i spørsmål knyttet til bærekraftig produksjon og forbruk av produkter og tjenester. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til:

AMAZING GRAZING er et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og forsking med mål om å bidra til bærekraftig utvikling i produksjon og forbruk av produkter fra norsk sau og er ledet av Lise Grøva ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det overordnede målet med AMAZING GRAZING er å sikre bærekraftig utvikling i norsk sauehold. Foruten det øvrige teamet på SIFO, vil du samarbeide med prosjektets naturfaglige ekspertise og bedriftene fra verdikjeden for sauekjøtt og ull.

Kvalifikasjoner og vilkår

Krav til søker: 

Vilkår:

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Det er en fordel om du har: 

Ønskede egenskaper 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innsending av søknad og prosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Etter en gjennomgang av innsendte søknader og dokumenter, vil de av søkerne som blir vurdert som kvalifiserte, bli bedt om å skrive en prosjektskisse. Skissen for ph.d.-prosjektet må ta utgangspunkt i føringene som ligger til grunn for ph.d.-en i prosjektbeskrivelsen for AMAZING GRAZING. Søkerne vil få tre uker på dette arbeidet. Prosjektskissen skal være skrevet på engelsk og være på maks 5 sider ekskludert referanseliste.

Ved en endelig vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, metodekunnskaper og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Innsendt prosjektskisse vil også vektlegges.  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. De vil få oversendt:

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).