!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Stipendiatstilling innen klesforbruk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen et av våre kjerneområder, klesforbruk. Som stipendiat vil du inngå i forskergruppen Teknologi og bærekraft og fylle en ph.d.-stilling i vårt nye forskningsprosjekt CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt.

Stillingen har 4 års varighet hvor 75 % av arbeidet er i doktorgraden på CHANGE og 25 % er pliktarbeid i prosjekter på SIFO. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et ph.d.-program ved OsloMet (hvilket program skal fremgå av søknaden).

 

Les mer om instituttet her

Oversikt over ph.d.-programmene finner du her

Arbeidsområde

CHANGE er et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan klesnormer og praksiser, som krav om variasjon og tilpasning til anledninger, bidrar til å øke antallet klær i garderoben og hvordan de har vokst frem de siste 200 årene. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FRIPRO banebrytende forskning. Det er et tverrfaglig prosjekt ledet av Forsker I, Ingun Grimstad Klepp, ved SIFO i samarbeid med internasjonale partnere.

I CHANGE vil ph.d.-kandidaten samle inn og analysere materiale gjennom kvalitative garderobestudier, samt analysere tekster og bilder. Det skal arbeides innenfor et praktisk-teoretisk rammeverk med vekt på forholdet mellom mening, kompetanse og materialitet. Doktorgradsarbeidet skal utføres i nært samarbeid med prosjektleder samt med andre forskere og deltakere i prosjektet, inkludert internasjonale partnere.

Kvalifikasjoner og vilkår

Krav til søkeren: 

Vilkår

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Det er en fordel om du har: 

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

For nærmere informasjon om forskningsprosjekt CHANGE, kontakt:

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innsending av søknad og prosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Etter en gjennomgang av innsendte søknader og dokumenter, vil de av søkerne som blir vurdert som kvalifiserte, bli bedt om å skrive en prosjektskisse. Skissen for ph.d.-prosjektet må ta utgangspunkt i føringene som ligger til grunn for ph.d.-en i prosjektbeskrivelsen for CHANGE. Søkerne vil få tre uker på dette arbeidet. Prosjektskissen skal være skrevet på engelsk og være på maks 5 sider ekskludert referanseliste.

Ved en endelig vurdering av kvalifiserte søkere, vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, metodekunnskaper, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Innsendt skisse for ph.d.-prosjektet vil også tillegges vekt.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. De vil få oversendt:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).