f0ec6bba93992cd394483ceb36ccdca6.jpg

Stipendiatstilling knyttet til begrepsstudier av bærekraft, evidens, innovasjon og/eller ensomhet.

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet VIRTUAL PRESENCE ved senteret CEDIC Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

CEDIC forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer konsekvensene av disse spenningene for offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap. VIRTUAL PRESENCE gir en kulturell analyse av ensomhet. Det fokuserer hvordan ensomhet forstås i tilknytning til digital kommunikasjonsteknologi, som sies å være både årsak til og løsning på ensomhetsproblemet. Både for forskningsprosjektet og senteret er det av betydning å få en dypere forståelse av opphavet til mektige virkningsfulle politiske begreper som bærekraft, evidens, innovasjon og ensomhet. Disse begrepene har stor politisk gjennomslagskraft, men politikere og andre beslutningstakere kjenner likevel lite til begrepenes filosofiske og idehistoriske fundament.

Arbeidsoppgaver 

Den som ansettes vil jobbe særskilt med sentrale begrepers historie og opphav. Stipendiaten skal gå i dybden på ett av begrepene, men også se på sammenhenger mellom to eller flere av dem Det er med andre ord et ønske at stipendiaten undersøker et av de nevnte begrepene grundig, men også i et dialektisk spenningsforhold til noen av de andre nevnte begrepene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

gode analytiske ferdigheter

Det er en fordel at du har

Vilkår:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i VIRTUAL PRESENCE og CEDIC og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, publikasjoner, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 482 200 .

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no .

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).