!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To kolleger i samtale i studiehallen sittende i runde design stoler formet som glasskuler

Stipendiatstilling på NIBR - klimaomstilling og miljøpolitikk

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Senteret utgjør Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og inkluderer, i tillegg til NIBR, følgende institutter: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

Mange av dagens viktigste samfunnsutfordringer lar seg ikke avgrense til enkelte styringsnivåer, sektorer eller geografiske områder. NIBR forsker på hvordan den offentlige politikken og forvaltningssystemet håndterer slike komplekse samfunnsutfordringer. Vår forskning nærmer seg disse spørsmålene i et styringsperspektiv, ofte med vekt på hvordan flere styringsnivåer og sektorer virker sammen, og den fokuserer ofte på den lokale virkeligheten og kommuneorganisasjonen.

NIBR har over tid markert seg som et fremtredende miljø for samfunnsvitenskapelig forskning på politikk for rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, miljøpolitikk og politikk for bærekraftig arealforvaltning. Vår forskning bidrar med kunnskap om:

NIBR søker etter en doktorsgradstipendiat som kan bidra til å understøtte og videreutvikle vår rolle som et fremtredende forskningsmiljø på klimaomstilling og miljøpolitikk. Vi søker etter en kandidat som ønsker å fordype seg i klima- og miljøpolitiske problemstillinger fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, som er opptatt av styringsdimensjonen og det institusjonelle rammeverket for klima- og miljøpolitikken, og som er opptatt av hvordan samfunnet kan rigges helhetlig for å imøtekomme klima- og miljømessige omstillingskrav.

Stipendiatprosjektet som er knyttet til denne utlysningen må:

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha:

Opptak til doktorgradsprogram på OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. En oversikt finner du her: https://www.oslomet.no/forskning/phd-programmer.

NIBR er en arbeidsplass der tilstedeværelse i våre kontorlokaler er hovedregelen. Vi mener at tilstedeværelse er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø med samhold, kollegial støtte og faglig utvikling. Stipendiaten vi ser etter må ønske å være en del av dette arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 532 200,- per år som startlønn.

Søknad

Søknaden må være skrevet på norsk og uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette Ph.d.-arbeidet. Søkere må utvikle en prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider) til et stipendiatprosjekt. Beskrivelsen må inneholde tentative problemstillinger innenfor relevante forskningsfelt og en tydelig beskrivelse på metodebruk og -utvikling, i tillegg til teoretisk rammeverk og en fremdriftsplan. Beskrivelsen skal være på et nivå som gjør den egnet som utgangspunkt for søknad om opptak på et doktorgradsprogram ved OsloMet.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader, eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen, ikke vil bli vurdert.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silingskomitè før oversendelse til sakkyndig utvalg. Dersom en intern silingskomitè blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen har utløpt.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du ta kontakt med rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram