!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Fire kolleger i samtale

Stipendiatstilling- Profesjonelt skjønn i foreldretvistsaker i domstolen

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialfag knyttet til et prosjekt som skal undersøke profesjonelt skjønn i foreldretvistsaker i domstolen. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og Sosialpolitikk.

Forskningsområde

Ph.d.-prosjektet skal være en del av forskningsprosjektet «Profesjonelt skjønn i foreldretvistsaker i domstolen». Prosjektet er en kvalitativ studie, som gjør analyser av profesjonelle vurderinger når foreldre er uenige om barns bosted, samvær og/eller foreldreansvar. Det er innhentet et utvalg sakkyndige rapporter og dommer fra tingretter som stipendiaten skal benytte seg av. I tillegg kan stipendiaten velge å supplere datamaterialet gjennom egen datainnsamling.

Når foreldre er uenige om barnets bosted, samvær eller foreldreansvar etter et samlivsbrudd, kan de bringe saken inn for domstolen. Som del av sakens opplysning, kan domstolen oppnevne en sakkyndig for å utarbeide en sakkyndigrapport etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. Avgjørelsene som fattes har stor betydning for de barn og foreldre som er involvert. Å få systematisk kunnskap om domstolens og sakkyndiges profesjonelle skjønn i foreldretvistsaker er derfor viktig.

Målet med prosjektet er å belyse hvilke vurderinger av barnets beste som kommer frem i sakkyndige rapporter og dommer når en foreldretvist blir avgjort av domstolen. På et overordnet plan skal prosjektet bidra med kunnskap om profesjonelles vurderinger av barns rett til familieliv, rett til beskyttelse og rett til deltakelse.

I analysene kan det være aktuelt å utforske hvilket kunnskapsgrunnlag og normer sakkyndige vurderinger og domstolens avgjørelser bygger på, forståelser av foreldreskap, barns omsorg og hverdagsliv, avveiinger mellom kontakt og beskyttelse, vurderinger knyttet til barnets deltakelse, individuelle egenskaper og behov, eller hvordan barnevernets forståelser, handlinger og vurderinger kommer frem i de sakene barnevernet er involvert.

Søker kan også velge andre relevante temaer knyttet til skjønnsutøvelse og faglige forståelser i foreldretvistsaker.

Arbeid med dommer og sakkyndig rapporter kan eventuelt suppleres med kvalitative intervjuer med relevante aktører på feltet, for eksempel dommere, sakkyndige, barnevernsansatte eller brukere. Stipendiaten kan eventuelt også supplere datamaterialet med flere dommer og sakkyndige rapporter.

Som søker står du fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det forventes at analyser av dommer og sakkyndig utredninger utgjør en sentral del. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel om du har: 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår:

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

Vi tilbyr deg

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det gjøres avtale om fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram