English version

Stipendiatstilling relatert til økt likestilling innenfor innovasjonsøkosystemer

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig en stipendiatstilling tilknyttet det Horizon 2020 finansierte prosjektet EQUALS-EU Europa’s Regionale Partnerskap for likestilling i den digitale alderen.

EQUALS-EU har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger. Ambisjonen er også å fremme rettferdighet og likeverd, samt å bygge kapasitet gjennom multilaterale partnerskap og skape smarte, bærekraftige og inkluderende sosiale innovasjonsøkosystemer i lokalsamfunn i det globale nord og sør. Utgangspunktet for prosjektet er å øke kvinners deltakelse i forskning og innovasjon for å fremme digital inkludering. Prosjektet vil bidra til å bygge kjønnsinkluderende innovasjonsøkosystemer som kan dyrke en ny generasjon kvinnelige entreprenører. Det vil også ta for seg de økonomiske, sosiale og kulturelle røttene til ulikheter mellom kjønnene som påvirker utdanning, sysselsetting og sosialt liv. Mer spesifikt vil EQUALS-EU for eksempel igangsette 24 nye oppstartsselskaper ledet av kvinner som kan bli innovatører og ledere. Dette krever å samle ulike interessenter for å bygge kapasitet og skape nye nettverk. Disse nettverkene vil produsere tilgjengelig, rimelig, brukervennlig, sikker og bærekraftig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som er for alle.

 

Forskningsområde

Vi ser etter originale forsknings- og innovasjonsprosjekter av høy kvalitet. I denne kunngjøringen leter vi spesifikt etter prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om kjønn og dets rolle i å skape mer inkluderende innovasjonsøkosystemer. Stipendiatstillingen er en 100% stilling i tre år, med mulighet for utvidelse til 4 år for den riktige kandidaten, tilgjengelig fra 15.06.2021. Søkeren som får stillingen, må ha målet om å fullføre doktorgraden innenfor denne tidsrammen og motta en doktorgrad. Hvis man ansettes for fire år, vil 25% av stillingen brukes til undervisning/ veiledning.

Søkere må sende inn en prosjektbeskrivelsen, og den må være på engelsk.

 

Nødvendige kvalifikasjoner og vilkår:

Opptak til ph.d.-program i ingeniørvitenskap på OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. Se informasjon om opptakskrav.  

Søkere med ph.d. i samme eller tilsvarende fagfelt kan ikke søke.

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

Oslo Metropolitan University jobber for å sikre at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet av befolkningen i regionen. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle Oslo Metropolitan University som en inkluderende arbeidsplass, og for å tilpasse arbeidsplassen for å sikre at alle kan delta i arbeidslivet likt. Vi tar imot søknader fra alle kvalifiserte kandidater, også de som har opplevd perioder uten arbeid, utdannelse eller opplæring.

 

Sakkyndig komité og dokumentasjonskrav

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med din online søknad innen søknadsfristen:

Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).Minimum score er:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vær også oppmerksom på at unnlatelse av å laste opp ett eller flere av de ovennevnte dokumentene vil føre til at søknaden din blir avvist uten nærmere vurdering.

 

Vi tilbyr

 

Mer informasjon

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst kontakt:

For ev. spørsmål om registering av søknad, kontakt HRTKD@oslomet.no.

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, med startlønn kr. 482 200,- per år (ltr. 54) som følger gjeldende lønnsstige for stipendiater.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).