kolleger i samtale med PC og dokumenter

Stipendiatstilling- samarbeidsmodeller i sosialforskning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag og i faggruppa for Globalisering og sosial bærekraft. Stillingen er knyttet til tematikk om samarbeidsmodeller i sosialforskning. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Forskningsområde

De siste tiårene har tilnærmingene til sosialforskning gjennomgått betydelige endringer, med en økende vekt på intensivt samarbeid mellom forskere og aktørene i feltet som studeres. Mens aksjonsforskning har en lengre tradisjon, blir andre samarbeidsmodeller som såkalt borgerforskning, kunnskapstranslasjon, samskaping (co-creation), inkluderende forskningsformidling (outreach) og ansvarlig forskning og innovasjon stadig mer utbredte. Denne utviklingen knytter seg til større endringer i produksjonen av kunnskap og rollen til kunnskap i samfunnet. Forskning i dag, og spredt på tvers av sektorer og institusjoner, bygger i dag i langt større grad på forventninger til samfunnsrelevans, tverrfaglighet og brede etiske hensyn og ansvarlighet overfor samfunnsmessige behov og utfordringer. Særlig sentralt står kravet om at forskningen skal lede til positive forandringer i samfunnet (impact).

Innen sosialforskningen innebærer nye samarbeidsmodeller at brukere av sosiale tjenester involveres i tjenesteforskningen, f.eks. i form av rådgivende brukerpaneler eller eventuelt som aktive medforskere. Det satses på «laboratorier» plassert utenfor campus i nærhet til innbyggerne, for bl.a. å skape bedre kontakt og involvering mellom medborgere og forskning. En ser også økt involvering av forskningens ulike interessenter (stakeholders) i defineringen av problemstillinger, utvikling av analyseredskaper og fortolkning av data.

Doktorgradsprosjektet bør sette søkelys på i hvilken grad slike samarbeidsforskningsmodeller innen sosialforskning lykkes med å skape positive og bærekraftige endringer på velferdsfeltet og for sosialt arbeid som profesjon. Videre kan prosjektet utforske hvordan slik samarbeidsforskning balanserer innflytelsen til aktørene som inngår i samarbeidet, herunder ulike interesser og stemmer i feltet, og forskningens kvalitet, integritet og uavhengighet. Diskusjoner som er relevante i disse henseende kan være om hvorvidt dette er demokratiserende, om det bidrar til forbedring av tjenestene, om det utvider forståelsen av hva tjenestekvalitet er, og om demokratisering er et gode, om ny forståelse for akademisk frihet, eller om akademisk frihet er truet, om samarbeidsforskningen forringer kunnskapens kvalitet og så videre.

I analysene kan det være aktuelt å utforske hvilke overordnede utviklingstrekk i forholdet mellom forskning og samfunn som virker inn på sosialforskningen og sosialt arbeids vilkår for god profesjonsutøvelse, herunder den moderne kunnskapsøkonomien, og betingelsene for kunnskapsproduksjon og -anvendelse nasjonalt og på tvers av land.

Som søker står du fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det forventes at analyser relaterer seg til sosialforskningen innen instituttets fagområde, sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel om du har: 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår:

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

Vi tilbyr deg

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det gjøres avtale om fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram