Fire OsloMet kolleger i samtale

Stipendiatstilling-Samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en 3-årig stipendiatstilling innen sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialfag knyttet til et prosjekt som skal undersøke samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap, studieretning Sosialt arbeid og Sosialpolitikk.

Forskningsområde 

Stillingens ph.d.-prosjekt skal utformes innenfor tema «Samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg». Barn under offentlig omsorg har ofte begrenset samvær med sine biologiske foreldre. Det er behov for mer kunnskap om hvilke vurderinger som blir gjort og hvilke konsekvenser ulike beslutninger får for barn, foreldre og fosterforeldre. 

Følgende tema / problemstillinger kan være relevante:

Prosjektet vil være tilknyttet en prosjektgruppe ved instituttet.  Prosjektgruppen har innhentet kvalitative data stipendiaten kan velge å benytte seg av. De foreliggende data er blant annet opptak av drøftingsmøter i barneverntjenesten knyttet til samvær mellom foreldre, søsken og barn under offentlig omsorg. Det er også mulig å basere prosjektet på egeninnsamlede data. Søker skal selv velge retning og problemstilling for phd-prosjektet. 

Stipendiaten som tilsettes vil få tilbud om å delta i en av Instituttets faggrupper. 

Prosjektskisse

Søkere oppfordres til å tenke selvstendig og kreativt omkring forskningsspørsmål, teoretisk innramming og metode. For mer informasjon om prosjektskissen se nedenfor. For mer informasjon om hovedprosjektet kan prosjektleder kontaktes. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel at du har:

Vilkår:

Krav til prosjektskissen:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaet i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk, og skal inneholde:

Vurdering av søknaden

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. I vurderingen av søkere vil det ble lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakter, faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaring og evt. tidligere publikasjoner) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som viser sannsynligheten til at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt over vil ikke bli vurdert. Vitnemål, attester og publikasjoner må være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at du som kandidat kan få en reell og rettferdig konkurranse.

Dersom vi få mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 532 200.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: torevo@oslomet.no.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn