Stipendiatstilling til NFR-prosjektet BUDGET

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har en ledig en stipendiatstilling ved Seksjon for helse- og velferdsforskning. Stipendiaten vil bli del av forskergruppen som arbeider med prosjektet Budget – Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne. Gruppen består av erfarne forskere med god kjennskap til tematikken.

Arbeidsområde

Prosjektet BUDGET handler om kostnader og konsekvenser forbundet med å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Forskningsrådet finansierer prosjektet som består av tre delprosjekter. Stipendiaten vil jobbe med den kvantitative delen av prosjektet, som beskrevet i arbeidspakke 1 (WP1). Hensikten med denne delstudien er å få mer kunnskap om hvordan foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne innretter seg i arbeidslivet, og hvordan det kan tenkes å påvirke deres helse og økonomiske situasjon. Det vil bli benyttet registerdata i denne delstudien. Stipendiaten vil inngå i en kompetent og erfaren forskergruppe.

Kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen.

Søknad

I søknaden ønsker vi at du forteller hvorfor du søker denne stillingen. Du må også legge ved en kort beskrivelse (maks. 3 sider), skrevet på norsk/dansk/svensk eller engelsk, med synspunkter på og refleksjon over problemstillingen. Inkluder også en konkretisering av hvordan du mener at delprosjektet (arbeidspakke 1/WP1) du skal arbeide på kan gjennomføres på en best mulig måte. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

Stillingen er en åremålsstilling over tre år. Den som tilsettes skal skrive en artikkelbasert ph.d.-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et ph.d.-program ved OsloMet (hvilket program skal fremgå fra søknaden).

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Du bør ha:

Det forutsettes at kandidaten tas opp ved et doktorgradsprogram ved OsloMet.

Vi tilbyr deg:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 479 600 per år.

Stillingen er innplassert i lønnsramme 20,  som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse.

Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du, sammen med søknaden, laste opp følgende dokumenter:

Har du problemer med søknadsportalen, kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Prosjektleder Idunn Brekke (idunn.brekke@fhi.no)

Søknadsfrist: 15.08.2020  OBS! Grunnet utlysningsbegrensninger på Finn.no, vil søknadsfristen der framkomme som 27. juli. Det er 15. august 2020 som gjelder.

Ref: 20/05321

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.