Stipendiatstilling til NFR-prosjektet DEMOCIT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Stipendiatstilling til NFR-prosjektet DEMOCIT – Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere

Stipendiaten vil arbeide ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Arbeidet inngår i arbeidspakke 3 i prosjektet DEMOCIT – Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens.

Prosjektbeskrivelse fås ved å kontakte enten lihong.huang@oslomet.no eller mlskog@oslomet.no.

Stillingen er en åremålsstilling over tre år. Den som tilsettes skal skrive en artikkelbasert ph.d.-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved ph.d.-programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Arbeidsområde

Ph.d.-prosjektet skal bidra med relevant kunnskap til arbeidspakke 3 i DEMOCIT-prosjektet. Bakteppet er at norske elever skårer høyt i internasjonale undersøkelser på demokratisk kunnskap og kompetanse (se ICCS 2016), mens de samme undersøkelsene viser at slik kunnskap er sosioøkonomisk skjevfordelt i ungdomsgruppen. Vi etterspør derfor et prosjekt som er egnet til å generere ny kunnskap om norske ungdommers forståelse av «demokrati» og «deltakelse» i lys av deres hverdagslivserfaringer.

Basert blant annet på den igangværende longitudinelle, kvalitative undersøkelsen Ungdom i Endring, vil prosjektet undersøke hvilken betydning ulikhet i ressurser har for ungdoms interesse-, forståelse- og mulighet for å delta i demokratiske prosesser. Det gjelder demokratiske prosesser i vid forstand, både med hensikt å påvirke egen livssituasjon og samfunnet for øvrig. Det vil være relevant å se nærmere på hvordan demokratiundervisningen på skolen bidrar til å legge grunnlag for å utvikle politisk mestring.

Det mer langsiktige målet er å framskaffe kunnskap som kan brukes til å øke kompetanse om demokrati og medborgerskap blant norske lærere og i lærerutdanningen.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette ph.d.-arbeidet. I tillegg skal det vedlegges en prosjektbeskrivelse på maks 5 sider, inkl. referanser, skrevet på et nordisk språk eller engelsk, den skal ha en overordnet problemstilling og beskrivelse av teori og metode. Det er et krav at prosjektbeskrivelsen knyttes til DEMOCIT, og i hovedsak til arbeidspakke 3. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det forutsettes at kandidaten tas opp ved doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning internasjonale studier ved OsloMet.

Vi ønsker kandidater som har:

Vi tilbyr deg:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 479 600 per år.

Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen og ved eventuelle spørsmål om søknadsportalen.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Forskningsleder Mira Sletten (masle@oslomet.no) Direktør Guro Ødegård (gorod@oslomet.no)

Søknadsfrist: 4.6.2020  

Ref: 20/04365

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.