!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Stipendiatstilling til NFR-prosjektet StrategicHousing

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA). 

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

 

Prosjektet StrategicHousing:

Prosjektets bakgrunn er FNs bærekraftsmål om bærekraftige byer og lokalsamfunn og den nasjonale boligstrategien (National strategy for social housing 2014-2020:2). Boligmarkedet spiller en viktig rolle for å nå dette målet. StrategicHousing skal undersøke lokale boligmarkeders virkemåte mer inngående og utvikle modeller, redskap og praksiser som kan bidra til økt bredde i boligtilbudet i alle del-markeder.

Prosjektet har følgende målsettinger:

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker hvorav tre primært er rettet mot boligmarkedets virkemåte og to mot planlegging. Prosjektgruppen legger stor vekt på samspill mellom arbeidspakkene. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom OsloMet v/NIBR, NMBU, Universitetet i Tromsø, KTH i Stockholm samt kommuner og representanter fra byggebransjen. NIBR er prosjektleder.

Den fulle prosjektbeskrivelsen kan lastes ned her (https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/the-social-sustainable-city-role-of-strategic-planning-for-local-housing-markets-heterogeneity

Arbeidsområde:

PhD stillingen skal bidra til å utforske forhold som påvirker omfang og innretning på tilbudet av nye boliger i ulike regionale boligmarkeder og i delmarkeder. I tillegg til offentlig tilrettelegging gjennom regulering skal prosjektet blant annet utforske tilgang på byggegrunn i ulike deler av det lokale markedet, utbyggeres økonomiske vurderinger rundt igangsetting samt hvordan viktige parametere som informasjon, dominans, konkurranse og samarbeid påvirker lokale boligmarkeders virkemåte. Innenfor rammene i prosjektet vil kandidaten ha betydelig frihet til å forme egen forskning, men det forutsettes at PhD-avhandlingen er artikkelbasert. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling over tre år. Det forventes at doktorgraden fullføres i løpet av stipendiatperioden.

I tillegg til å bli del av prosjektgruppen StrategicHousing vil kandidaten også være del av forskningsgruppen «bolig, sted og regional utvikling» ved NIBR ved OsloMet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår:

Du må ha:

Det er ønskelig med god kjennskap til kvantitativ metode og kjennskap til geografiske informasjonssystemer.

I utvelgelsen vil følgende prioriteres:

Stilling som stipendiat er betinget av opptak til et av OsloMets doktorgradsprogram før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipendiat er gitt.

Vi tilbyr deg:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 479 600,- per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat.  

Søknad:

Søknaden må uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette PhD-arbeidet. Søkere må utvikle en beskrivelse (maks 5 sider) av et stipendiatprosjekt. Beskrivelsen bør inneholde mulige problemstillinger, metodisk tilnærming og teoretisk rammeverk, samt vise stipendiatprosjektets relevans for resten av prosjektet. Beskrivelsen skal være på et nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad i løpet av perioden. Endelig utvikling av PhD-prosjektbeskrivelsen vil foregå etter ansettelse, i samarbeid med de andre prosjektdeltagerne.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Nærmere opplysninger:

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakt rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          (20. september 2020)

Ref:                       (20/06890)