English version

Stipendiatstillinger tilknyttet prosjekt om barnehagens betydning for barns lese-, skrive- og regneferdigheter på barnetrinnet

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger knyttet til prosjektet «Better Provision for Norway’s Children from Early Childhood Education and Care through Primary School [BeProS/GoBaN skole]» som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er forankret på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.01.2021. Les mer om fakultet her.

«Better Provision for Norway’s Children from Early Childhood Education and Care through Primary School [BeProS/GoBaN skole]» er oppfølgingsstudiet etter barnehageprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) hvor formålet er å undersøke hvilken betydning barnehagekvalitet har på barns faglige og sosiale ferdigheter i skolen (www.goban.no). I GoBaN studien deltok 1200 barn som prosjektet nå skal følge videre i skolen. BeProS prosjektet gir forskere mulighet til å knytte informasjon om kvalitet ved barnas barnehager og deres hjemmemiljø sammen med deres skrive-, lese- og regneferdigheter som elever. Prosjektgruppen vil være sammen om å samle inn data fra de aktuelle skolene. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til en av to arbeidspakker i prosjektet: «Barnehagens betydning for elevenes skriving og skriveferdigheter» (arbeidspakke 2) eller «Barnehagens betydning for elevenes regne- og leseferdigheter på 4. og 5 trinnet» (arbeidspakke 3). Malen som skal brukes, finnes her.

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for de ulike arbeidspakkene i forskningsprosjektet. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 22. september 2020 kl. 15.15-16.15 i Pilestredet 42, rom Q6031. Påmelding via denne lenka: Påmelding seminar, påmeldingsfrist er 18. september 2020.

Arbeidspakkene er beskrevet nedenfor. Søknader til de to utlyste ph.d.-stillingene, inklusive prosjektbeskrivelser, må knyttes til en av disse to arbeidspakkene: 

Barnehagens betydning for elevenes skriving og skriveferdigheter (arbeidspakke 2)

Skriving er definert som en tverrfaglig ferdighet i grunnskolen og i dagens skole skal elevene skrive i alle fag. Skriving foregår både analogt og digitalt og den er multimodal. Målsettingen med ph.d.-prosjektet knyttet til arbeidspakke 2 er å undersøke utvalgte sider ved elevers skrivekompetanse på 4. og 5. trinn, f.eks. kommunikativ kvalitet, innhold, tekstoppbygging, språkbruk, rettskriving- og tegnsetting, og bruk av skriftmedier, enten analoge eller digitale.  Det er ønskelig at slike kvalitetskriterier ved skriving blir knyttet til kvalitet ved barnehage og hjemmemiljø i ph.d.-prosjektet. Datatilfanget fra skolene vil være analoge og digitale tekster som er skrevet i ulike fag. Det er også mulig å samle inn data selv, gitt at det er begrenset til det overordnede prosjektets eksisterende utvalg av elever.

Kontaktperson: Professor Margareth Sandvik, margares@oslomet.no, 67237509.

Barnehagens innvirkning på barnas regne- og leseferdigheter på 4. og 5 trinnet (arbeidspakke 3)

Målsettingen med stipendiatstillingen innenfor arbeidspakke 3 er å undersøke hvilken betydning hjemmemiljø og kvaliteten på barnehagetilbudet har for videre faglig utvikling i skolen (4. og 5. trinn). Nasjonale og internasjonale studier viser at det blant norske elever er ganske store forskjeller i lese- og regneferdigheter. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som bidrar til utvikling av elevers lese- og regneferdigheter. Internasjonale studier viser at kvalitet ved barnehage kan ha betydning for utvikling av senere skoleferdigheter. I denne studien følger vi et utvalg av barn fra barnehage til og med 5. trinn på barneskolen. Det foreligger allerede informasjon om kvaliteten på barnehagetilbudet, språktest av barna ved 3 og 5 år, samt hvordan barna og deres foreldre oppfattet kvaliteten på barnehagetilbudet i barnehagealder. I løpet av prosjektet vil informasjon om hva som kjennetegner disse barnas lese- og regneferdigheter på 4. og 5. trinn, innhentes. Datatilfanget fra skolene vil være regneferdighetstest, ordkjedetest, kartleggingsprøve og nasjonale prøver i lesing og regning.

Kontaktperson: Ove Edvard Hatlevik, ovedha@oslomet.no, 67237677 og Elin Kirstin Lie Reikerås, elin.reikeraas@uis.no, 51833451.

Les mer om Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, og forskergruppen SAMBA eller Begynneropplæring.

Kvalifikasjoner og vilkår:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

Nærmere opplysninger:

For ytterligere informasjon om stillingene, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr.

OsloMet benytter et elektronisk rekrutteringssystem. For å søke på stillingen, registrerer du din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg:

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må følgende dokumenter lastes opp:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.