!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Studieledere ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig tre stillinger som studieledere for følgende perioder:

Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har ca. 3500 studenter og rundt 180 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i nasjonal satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet bidrar også inn på fakultetets doktorgradsprogram i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har en stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og leder flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Høsten 2017 startet første kull på de 5-årige grunnskolelærerutdanningene med spennende og krevende implementerings- og utviklingsoppgaver. Det er også under vurdering om instituttet skal utvikle en 5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

Studieleder rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppa ved instituttet og arbeider i team. Det vil bli totalt syv studieledere ved instituttet, og ansvar og oppgaver knytta til stillingene, er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studielederne ved instituttet har ansvar for all virksomhet innenfor eget studielederområde. I tillegg til studie- og FoU-utvikling inkluderer dette økonomioppfølging og personalansvar for ca. 30 faglig ansatte, samt oppfølging av deres forsknings- og utviklingsarbeid. Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram.

Studielederne ved instituttet har instituttovergripende ansvarsområder som f.eks. oppdrag, praksis, kvalitetssikring, internasjonalisering, FoU og HMS. Til to av de utlyste åremålsstillingene ligger det i dag et overordna ansvar for henholdsvis oppdrag og praksis. Hvilke overordna ansvar som skal tillegges den tredje og nyoppretta stillinga, avklares når en ser ledergruppas sammensetning.

GFU er et institutt i stor utvikling og endring blant annet som følge av implementering av de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene, utvikling av nye ordinære- og oppdragsstudier, stadig økende andel utdannings- og forskningsprosjekter mm. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppa, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkninga i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73 til 78 per år (kr 679 000,- til kr 765 100,-). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Andre opplysninger:

Ta gjerne kontakt med følgende for nærmere informasjon om stillingene:

Instituttleder Vibeke Bjarnø, vibekeb@oslomet.no
Studieleder Marianne Dæhlen, marida@oslomet.no

For å søke på stillingene må en søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad, CV og last opp attester og vitnemål.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).