d2545ac82ef7803c9980538d3f8ac198.jpg

Tre stipendiatstillinger ved Senter for Profesjonsstudier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere).

Senter for profesjonsstudier driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner å studere kan for eksempel være medisin, jus, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører, politi, militæret etc. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner, og spesifikke profesjoners særtrekk. Tema for vår forskning om profesjoner er blant annet: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra mange ulike fag. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsområde

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, prosjektets relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, for tiden kr 491 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 22. mai 2022

Ref: 22/02104

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn