SPS kolleger i diskusjon

Vitenskapelig assistent til arbeid med blant annet registerdata om utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du være med på å tilrettelegge registerdatabasen vår, medvirke i analysearbeid og utrednings- og forskningsrapporter? Senter for profesjonsforskning søker en vitenskapelig assistent til dette arbeidet.

Senter for profesjonsforskning er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsforskning i Norden. Vi driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner er for eksempel politi, lærere, sykepleiere, leger, jurister, ingeniører, sosionomer, etc.

Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, bl.a. med registerdata fra SSB (arbeidsmarkeds- og utdanningsdata, samt familie- og demografiopplysninger). Databasene er en sentral del av forskningsinfrastrukturen vår, og stillingen vil i stor grad være knyttet til dette arbeidet.

Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk, under temaer som: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk, og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer og sosialantropologer) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det ca. 50 personer knyttet til senteret.

Stillingen er midlertidig, 100 % og for inntil to år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være

I tillegg kan det bli aktuelt med noe analyse- og skrivearbeid. Stillingen er nært forbundet med den øvrige forskningsvirksomheten og utøves i tett samarbeid med forskere og stipendiater ved senteret.

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel om du også har

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 51-54 det vil si kroner 509 300–532 200 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Har du spørsmål om rekrutteringssystemet eller møter utfordringer ved opplasting av filer; kontakt seniorrådgiver Gunda Marie Ruud på Gunda.Ruud@oslomet.no, telefon 67 23 53 69.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 3. juni 2024

Ref.: 24/10759

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram