8d8faf538325a5488edfbbb27e9e71d2.jpg

Vitenskapelig assistent til arbeid med registerdata om blant annet utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med på å tilrettelegge registerdatabasen vår, medvirke i dataanalysearbeid og utrednings- og forskningsrapporter? Senter for profesjonsstudier, søker en vitenskapelig assistent til dette arbeidet.

Senter for profesjonsstudier er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Vi driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner er for eksempel politi, lærere, sykepleiere, leger, jurister, ingeniører, sosionomer, etc.

Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, bl.a. med registerdata fra SSB (arbeidsmarkeds- og utdanningsdata, samt familie- og demografiopplysninger). Databasene er en sentral del av forskningsinfrastrukturen vår, og stillingen vil i hovedsak være knyttet til dette arbeidet.

Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk, under temaer som: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk, og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer og sosialantropologer) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det ca.50 personer knyttet til senteret.

Stillingen er midlertidig, 100% og for inntil to år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Arbeidsoppgavene vil altså hovedsakelig være drift og tilrettelegging av senterets registerdatabase, som benyttes til bl.a. studier av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer. Noe analyse- og skrivearbeid kan også påregnes. Stillingen er nært forbundet med den øvrige forskningsvirksomheten og utøves i tett samarbeid med forskere og stipendiater ved senteret.

Kvalifikasjonskrav

Det er i tillegg en fordel om du behersker noe dataprogrammering. Det er blant annet nyttig å ha god kjennskap til programmering i statistikkpakker.

Generelle kriterier for ansettelse i stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidatundervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 42-50 det vil si kroner 407.900-461.300 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Gunda.Ruud@oslomet.no

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 14/11-21
Ref: 21/10144

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).