Vitskapeleg Assistent innan Mat, Forbruksforskningsinstituttet ved OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Vitskapeleg assistent innan mat

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA), Forbruksforskingsinstituttet SIFO

OsloMet – storbyuniversitetet er Noregs tredje største universitet, med eit stort mangfald blant sine nær 22 000 studentar og 2 200 tilsette.

Universitetet har studiestader i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forsking innanfor ein stor bredde av fagfelt som bidrar til å løyse samfunnets utfordringar.

Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskingsinstituttet (AFI), Velferdsforskingsinstituttet NOVA, By- og regionforskingsinstituttet NIBR og Forbruksforskingsinstituttet SIFO.

Om stillinga

Forbruksforskingsinstituttet SIFO er landets leiande fagmiljø på forsking og utredning på forbrukaranes stilling og forbrukets rolle i samfunnet. Vi har no ein ledig vikariat som vitskapeleg assistent i ei 1,5 års mellombels stilling.

Stillinga handlar om forbruk på mat, spesielt korleis vi kan få forbrukarane til å ete meir sunn og berekraftig mat.

Arbeidsoppgåver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Ønska eigenskapar

Vilkår

Kva vi tilbyr

Stillinga lønnes i henhold til Hovedtariffavtalane i staten og OsloMet sin lønnspolitikk i stillingskode 1020 Vitskapeleg Assistent, i lønnstrinn 42 – 50, (Kr. 448 900 – 502 300). Frå lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse (SPK). 

For spesielt kvalifiserte søkare kan høgare lønn vurderast. 

Om prosess og innsending av søknad

Vi nyttar eit elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillinga, registrer din søknad og CV ved å nytta knappen «logg inn og søk på stillinga». Saman med søknaden må du leggje ved følgande dokument:

Tiltreding den 1. august 2023.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn