Ofte stilte spørsmål om LUILOK

Siden vil bli løpende oppdatert. Det tas forbehold om endringer, blant annet når det kommer nye rammer og bestillinger fra sentralt campusprogram.

 • Hva er LUILOK?

  LUILOK er et prosjekt ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier som ser på fremtidig lokalisering av virksomheten til fakultetet. Prosjektet startet høsten 2020, og har levert på bestillinger fra den sentrale campusprogrammet.

  Hovednettettsiden til LUILOK kan du finne her:

  LUILOK 2.0 – lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

 • Når skal ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning flytte fra Kjeller?

  Universitetsstyret vedtok 8. desember 2021 at OsloMet sin nye campus på Romerike skal etableres i Lillestrøm kommune (ansatt.oslomet.no).

  OsloMet fikk 10. mai 2022 svar fra Kunnskapsdepartementet (KD) på konseptvalgutredningen universitetet oversendte for ny campus på Romerike. KD ønsker at OsloMet etablerer en ny campus på Lillestrøm, og legger til grunn at minst 20 prosent av virksomheten til universitetet skal foregå der i fremtiden. 

  Les mer: KD vil etablere OsloMet på Lillestrøm (ansatt.oslomet.no).

  Det vil bli nødvendig med erstatningslokaler når leieavtalen på Kjeller går ut. OsloMet ser på flere muligheter som løsning på denne situasjonen, som å leie lokaler på Romerike eller å bruke arealer i Pilestredet.

  Les mer: Status for campus Romerike (ansatt.oslomet.no).

  I et allmøte for ansatte på Kjeller 29. september 2022 informerte rektor om status for campusprosjektet på Romerike:

  Rektor møtte ansatte på Kjeller (ansatt.oslomet.no).

 • Hvor blir den nye campusen på Romerike plassert?

  Universitetsstyret vedtok 8. desember 2021 etableringen av Campus Romerike som en fullverdig campus lokalisert i Lillestrøm kommune. Rektor er bedt om å iverksette arbeidet med etableringen av campus i tråd med føringene for forprosjekteringsfasen.

  Les mer: Styret vedtok campus på Lillestrøm (ansatt.oslomet.no).

  OsloMet fikk 10. mai 2022 svar fra Kunnskapsdepartementet (KD) på konseptvalgutredningen universitetet oversendte for ny campus på Romerike. KD ønsker at OsloMet etablerer en ny campus på Lillestrøm, og legger til grunn at minst 20 prosent av virksomheten til universitetet skal foregå der i fremtiden. 

  Les mer: KD vil etablere OsloMet på Lillestrøm (ansatt.oslomet.no).

 • Hvorfor må vi vise til arealeffektivisering av arealene i Pilestredet?

  Myndighetene forventer en fremtidig arealeffektivisering og mer bærekraftig arealbruk for hele offentlig sektor. Samtidig øker leieprisene i byggene hvor OsloMet leier arealer. OsloMet vil derfor disponere færre arealer i Oslo i fremtiden.  

  Se også nyhetssak for ansatte: Planlegger for bærekraftig arealbruk (ansatt.oslomet.no) 

 • Hvis jeg må dele kontor eller sitte i landskap, hvor skal jeg gjøre av bøkene mine?

  På delt kontor vil det i de fleste tilfeller være mest aktuelt å ha bøkene på kontoret. Hvis du skal sitte på et større teamkontor eller i landskap, vil det kunne tilrettelegges med låsbare skap et egnet sted i fellesarealene. 

 • Hvis jeg må dele kontor eller sitte i landskap, hvordan kan jeg få holdt digital undervisning eller deltatt på digitale møter?

  Delte kontorer og landskap krever tilstrekkelige støttearealer i form av fleksible, små rom (stillerom, multifunksjonsrom) med gode tekniske løsninger. Disse vil i noen tilfeller kunne brukes til digital undervisning, hvis det er en løsning som passer de ansatte ved den aktuelle enheten. De vil også kunne brukes til å delta på digitale møter, ta telefoner, ha fortrolige samtaler, ha små, korte møter og så videre. 

 • Hvordan blir det med rom for veiledning av studenter?

  Det er behov for egnede lokaler for veiledning av og andre møter med studenter. Hvordan dette blir løst ved endringer i lokalene, avhenger av overordnet konsept. Dersom det opprettholdes en viss andel cellekontor, vil veiledning og møter kunne foregå delvis på disse, som i dag. Ved flermannskontorer og åpne løsninger, er det nødvendig med støttearealer i form av små stillerom/multifunksjonsrom. 

 • Hvor mye hjemmekontor skal jeg ha? Er jeg nødt til å inngå en avtale om hjemmekontor hvis dette blir en del av en varig løsning?

  OsloMet utreder fremtidig bruk av hjemmekontor, og det er ventet at det kommer sentrale retningslinjer for dette. Dersom det blir aktuelt for deg å ha faste dager med hjemmekontor, vil det være etter avtale med nærmeste leder. 

 • Alle har ikke mulighet for hjemmekontor, for eksempel ved at de ikke har plass til dette hjemme. Hvordan kan de støttes?

  Ingen vil bli pålagt hjemmekontor dersom de ikke ønsker det eller ikke har mulighet til det.

 • Hvordan tenker ledelsen å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø om en del sitter på hjemmekontor?

  Dersom det blir aktuelt at en del ansatte sitter delvis på hjemmekontor, krever dette at både arealene og de organisatoriske forholdene er lagt til rette for et fortsatt godt arbeidsmiljø. Dette krever blant annet tilstrekkelige sosiale soner og fleksibilitet i arealene, og at det legges til rette for at de som jobber sammen, samles fysisk med jevne mellomrom. Ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljø er og blir et sentralt fokus for fakultetet i det videre arbeidet. 

 • Hvilke smittevernhensyn tas det i planleggingen? Påregner man økt sykefravær hvis cellekontor forsvinner?

  De ansattes arbeidsmiljø skal i tråd med Arbeidsmiljøloven være fullt forsvarlig, uansett hvilken kontorløsning som benyttes. De viktigste tiltakene for hygiene og smittevern vil være gode rutiner for rydding og renhold, og gode ventilasjonssystemer.   

  Ved overgang fra cellekontor til flermannskontor eller åpne løsninger, vil gode rutiner og kjøreregler for lokalene, og gode medvirkningsprosesser i innføringen av disse, være viktige faktorer for å ivareta et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

 • Hvordan blir jeg involvert i prosessene?

  Det er avholdt flere møter om lokaliseringsarbeidet ved alle enheter ved fakultetet i løpet av 2021 og 2022. LUILOK og Campus Romerike blir også jevnlig behandlet i formelle organer som IDF, LAMU og fakultetsstyret. 

  Du kan gi innspill fortløpende til prosjektgruppa eller til din tjenestemannsorganisasjon.

 • Når kommer det mer informasjon?

  Nettsidene oppdateres fortløpende. Se også  fakultetets Teams, Teams på din enhet, og delta på din enhets allmøter. 

  Lurer du på noe du ikke finner svar på?  Er noe uklart på denne nettsiden? Kontakt prosjektgruppa på luilok@oslomet.no.