Eldre person har falt og det ligger briller, glass og vann på gulvet ved armen til personen.

12 millioner til fallforebyggende arbeid

Forskergruppen Aldring, helse og velferd får 12 millioner fra Norges Forskningsråd til prosjektet Implementering av kunnskapsbasert fallforebyggende program i helsetjenesten: kvalitet, kompetanse og effekt (FALLPREVENT).

Helsepersonell, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker å gjøre kloke valg basert på den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen, men veien fra forskning til tjenesteinnovasjon og implementering i praksis kan være lang.
Prosjektets mål er å utvikle en innovativ modell for å implementere fallforebyggende programmer basert på kunnskap, kompetanse og erfaring fra brukere og andre interessenter. Samhandling i og mellom tjenestene og tjenesteutviklingen er viktig for å sikre forsvarlige og effektive pasient- og brukerreiser.

Portrett av professor Astrid bergland ved OsloMet.

Professor Astrid Bergland er prosjektleder. Foto: Sonja Balci

Mye kompetanse i fallforebygging

- Vi er veldig glade for tildelingen, sier professor og prosjektleder Astrid Bergland.  Fallforebygging er et felt der vi har mye kompetanse og lang erfaring. Jeg tok doktorgraden på fallforebyggende arbeid i 2002 og har veiledet flere stipendiater innen området. I prosjektet har vi med de mest anerkjente forskerne innen fallforbygging i verden, forteller Bergland. 

- Hovedmålet med akkurat dette prosjektet er å få forskningen ut i konkret og praktisk anvendelse i helsetjenesten, det vil si at praksisfeltet tar i bruk den forskningen som finnes. For å få det til har vi de siste årene vært engasjert i felles prosjekter sammen med praksisfeltet. Vi har mer dialog og vi har intervjuet praksisfeltet og lyttet til hva de tenker om forskningen vår. Videre er det viktig at dialogen er maktfri, og at forskerne har respekt for praksis og vice versa. Vi får tilbakemeldinger på at mye av det vi forsker på er relevant, og at forskningen som produseres må tilpasses konteksten som praksisfeltet representerer og de ulike brukergruppenes behov. Dette prosjektet handler om å hvordan vi mest effektivt bidrar til at den forskningsbaserte kunnskapen kan tas i bruk. Vi har kartlagt både barrierer og fasilitatorer, som enten hemmer eller fremmer implementeringen. Ledere i helsetjenesten må være positive til å ta i bruk forskning, og forskerne må formidle budskapet på en forståelig måte. Ansatte i helsetjenesten må ha mulighet til å oppdatere seg faglig, sier Bergland.

Fire eldre personer trener på tredemøller.

Illustrasjonsbilde av eldre som trener. Foto: Istockphoto/ skynesher

1/3 av befolkningen over 65 år faller

Så mange som 1/3 av befolkningen over 65 år faller hvert år, og derfor er temaet og den forskningsbaserte kunnskapen relevant for mange. Prosjektet er knyttet til de som har falt tidligere, det tverrfaglige teamet knyttet til fallforebyggende arbeid og viktige beslutningstakere. - Dersom kunnskapen når ut i praksis og i samfunnet, vil eldre over 65 år merke at vi er opptatt av deres situasjon, og at fallforebyggende tiltak har betydning for livskvalitet og egen mestring. Fallforebyggende arbeid er et viktig steg for å få bo hjemme lengst mulig, sier Bergland.

Livskvalitet og mestring øker

- Deltakere i tidligere prosjekter om fallforebygging forteller om økt livskvalitet og mestring, og blir mer optimistiske med tanke på eget liv. De får mer energi, er mer sosialt deltakende, og havner i en positiv spiral. For samfunn og helsebudsjetter er det penger å spare på forebyggende arbeid, sier Bergland.

Kunnskapsoverføring

- Det første vi skal gå i gang med er å innkalle samarbeidspartnerne. Vi skal sammen konkretisere prosjektskissen. Så skal vi lyse ut 2 stipendiater og 1 postdoc, og ha samarbeidsmøter med praksisfeltet. Etter hvert skal vi rekruttere deltakere fra 20 kommuner i Norge og 15 bydeler i Oslo. Underveis i prosjektet vil funnene bli presentert på seminarer og møter med ulike interessentgrupper, gjennom media, i publikasjoner og på prosjektets nettside. 

Prosjektet, som er forankret ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, har også et samarbeid med Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø og Høgskolen på Vestlandet der det vi lærer av prosjektet skal tas inn i tverrfaglig og praksisbasert undervisning av helsefag som fysioterapi, ergoterapi, sykepleie og medisin, avslutter professoren.

Fakta

Oversikt over NFR-tildelinger til OsloMet

Publisert: 19.12.19 | Marit Christiansen