Tine i treverk.

Bærekraft i design- og håndverksundervisning

Samtaler om miljøhensyn kan integreres i design- og håndverkundervisningen i ungdomsskolen på en god måte uten å ta mye tid fra det praktiske arbeidet.

Det viser doktorgradsarbeidet til Ingvill Gjerdrum Maus ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Hun har utført to casestudier sammen med elever og lærere i faget Kunst og håndverk i ungdomsskolen. – Gjennom disse studiene har jeg utviklet to modeller om undervisning i håndverksbasert design for bærekraft, sier Maus.

– Den ene modellen skisserer hva som vektlegges i undervisningspraksis i design for bærekraft. Det vil si hva som vektlegges i elevens arbeid med sitt eget designprodukt, elevens arbeid med informasjonen om miljøpåvirkning og elevens arbeid med påvirkningen mellom produktet og miljøet. 

Den andre modellen omhandler elevers livsløpstenkning i håndverksbasert design. – Denne modellen viser hvordan elever kan bruke erfart læring om materialer, produkter og produksjonsprosesser i refleksjon over miljøhensyn i produkter de har laget på skolen, sier Maus. 

Håndverksbasert design for bærekraft

– Barn og ungdom vokser i dag opp i en verden der ikke-bærekraftig produksjon og forbruk av ulike produkter forårsaker store miljøproblemer, sier Maus.

– Derfor trenger de kompetanse i å vurdere produkters miljøpåvirkning så de kan ta miljøvennlige valg, gjøre miljøbesparende handlinger og lage miljøbesparende løsninger.  

Undervisning i design og håndverksbasert produksjon av produkter er noe skolefaget Kunst og håndverk har lang tradisjon for og god erfaring med. I denne typen oppgaver får elevene inngående kjennskap til produkters materialer, konstruksjon, kvaliteter og produksjonsmetoder, og også hvordan de kan vedlikeholdets og repareres. 

– Dette er et meget godt utgangspunkt for å videreutvikle undervisningspraksisen til å inkludere design for bærekraft, sier Maus – Jeg har kalt dette undervisning i håndverksbasert design for bærekraft.  

FNs arbeid med bærekraft

Bærekraftig utvikling i design-, kunst- og håndverksutdanningen til barn og unge er et undervisnings- og forskningsfelt som har vokst fram i takt med FNs arbeid for bærekraftig utvikling og nasjonale læreplanendringer i grunnskole og videregående opplæring. 

Portrettfoto av Ingvill Gjerdrum Maus med en blå vegg i bakgrunnen.

Ved å reflektere over hvordan produktene de lager på skolen påvirker miljøet, kan ungdommer styrke sin designkompetanse, mener Ingvill Gjerdrum Maus. Foto: Privat

– I denne perioden har også studentene ved Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk uttrykt interesse og behov for forskningsbasert kunnskap om tematikken, sier Maus.

– De siste ti årene har det kommet en rekke publikasjoner om forskningen i feltet. Det oppleves meningsfullt å imøtekomme studentenes ønsker om kunnskap innenfor dette dagsaktuelle temaet.

Styrke ungdommens designkompetanse

Maus mener at ungdommene gjennom refleksjon over hvordan produktene de lager på skolen påvirker miljø og hvilke produktforbedringer som kan redusere miljøpåvirkningen, kan styrke sin designkompetanse. 

– I det praktiske arbeidet med å lage et produkt tilegner elevene seg kompetanse om produktets kvaliteter, dets materialer og produksjonsmetoder, sier Maus.

– Denne kunnskapen er nødvendig i produktvurdering og produktforbedring for å ivareta miljøet gjennom hele produktets livsløp, fra materialutvinning, produksjon og bruk til avfallshåndtering og materialgjenvinning. 

– Disse refleksjonene kan læreren sette i gang ved å stille spørsmål om påvirkningen mellom produkts design og miljøet. Dermed får elevene brukt produktkunnskapen sin og utvidet forståelsen av dens relevans i bærekraftig utvikling av samfunnet.

Nyttig kunnskap

Noen av eleven Maus intervjuet tidlig i dette doktorgradsprosjektet var positive til å lære om miljøhensyn i faget Kunst og håndverk. De mente at kunnskap om dette ville være nyttig både i deres praktiske arbeid på skolen og i privatlivet. Andre elever bekymret seg for at temaet ville innebære teoretisk arbeid med fasitsvar som ville forstyrre det praktiske arbeidet.  

– Lærere i Kunst og håndverk må imøtekomme begge disse synspunktene fra elevene og utvikle undervisning for bærekraftig utvikling som ivaretar både det praktiske arbeidet og den nødvendige kunnskapen om hvordan å ta miljøhensyn, sier Maus. 

Disputerer 19. mai

Maus disputerer i dag ved doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. 

Til daglig underviser hun i Material- og Miljølære, Design for Bærekraft og Fagdidaktikk i Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Hun er medlem i forskningsgruppa Design Literacy, som tar denne kunnskapen videre i sine forskningsprosjekter.

Referanse

Ingvill Gjerdrum Maus: Styrking av designkompetanse for bærekraft: Håndverksbasert design for bærekraft i norsk ungdomsskole, doktorgradsarbeid, OsloMet, 2020.

Illustrasjonsfoto: Å lage eske i sveipeteknikk er en utfordrende oppgave med gode muligheter for å inkludere håndverksbasert design for bærekraft. Denne sveipesken ble laget av en av Kunst- og håndverkslærerne i den ene casestudien. Esken ble brukt som modell for konstruksjonen i sveipesken som elevene skulle lage. Foto: Ingvill Gjerdrum Maus

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 14.05.20 | Kari Aamli