Barn som bruker berøringsskjerm i en læringssammenheng.

Digitale kompetanser

Innen IKT trengs ulike og overlappende kompetanser.

Bildet over er fra stem.T4L-prosjektet / Unsplash.

Professor Bård Ketil Engen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er glad for at digital kompetanse gjennom fagfornyelsen i grunnskolen fra 2020 er knyttet spesifikt til faget samfunnsfag, men han mener lærerne trenger mange ulike kompetanser.

– Gjennom en teoretisk diskusjon av begrepet digital kompetanse knyttet til skolefeltet, viser jeg hvilke kulturelle og sosiale aspekter lærerne også må ta hensyn til ved innføring av IKT i skolen, sier Engen.

– Det handler om digitale kompetanser. Kunnskaper som er satt ut i handling.

– Mange foreldre og politikere er utålmodige og ønsker rask innføring av nye digitale hjelpemidler i skolen, mens lærerne har en mer profesjonell og verdiorientert tilnærming.  Samtidig er mange digitale verktøy også konstruert for andre formål enn skolen, og må derfor oversettes til undervisningssituasjoner. Dette tar tid, og det er ikke bare å flytte programmene over i skolen.

– En profesjonsfaglig digital kompetent lærer omfatter langt mer enn å kunne bruke data. Det handler om mange ulike kompetanser og kunnskaper som veves sammen.

Lærernes digitale kompetanser

Engen er sammen med to spanske kollegaer redaktør for et spesialnummer av Open Access-tidsskriftet Comunicare (revistacomunicar.com), som publiserer artikler både på spansk og engelsk. I tillegg er sammendragene oversatt til kinesisk og portugisisk.

I spesialnummeret er temaet lærernes digitale kompetanser. Redaktørrollen springer ut av Erasmus+-prosjektet Dicte, der lærerutdanninger i Spania, Irland, Malta og Norge deltar.

Dicte-prosjektet har utarbeidet en modell for digitale kompetanser. Det handler om ulike dimensjoner innen pedagogikk, etikk, holdninger og teknologi - PEAT.

– Innen den pedagogiske dimensjonen er det snakk om å kople digitale ferdigheter med kunnskaper og ferdigheter, legge til rette for bruk, kommunisere og produsere resultater, sier Engen.

De etiske dimensjonene handler om digital dømmekraft, ytringsfrihet, opphavsrett, personvern og kildekritikk.

– Når det gjelder holdninger til ny teknologi skal man være åpen for ny teknologi, men også ha plass til kritisk tenkning, kreativitet og teknologiforståelse.

Den teknologiske dimensjonen handler om forståelse av teknologien, systemvaren og maskinvaren.

– Denne modellen er utviklet av Dicte-prosjektet og skal være en rettesnor i undervisningen i lærerutdanningen, sier Engen.

Erasmus+-nettverket

Dicte-prosjektet er nå inne i sitt siste år i arbeidet med å utvikle en spørreskjemaundersøkelse bygget rundt PEAT-modellen. Spørsmål rundt IKT skal rettes til alle førsteårsstudenter innen lærerutdanningen i de fem landene. Spørreskjemaet er en av flere prosjektleveranser, og vil bli gjort tilgjengelig for lærerutdanninger i hele Europa.

– Studentene skal spørres både i første og tredje studieår, og så kan man se hvordan holdninger og ferdigheter forandrer seg gjennom studietiden, sier Engen.

Referanse

Bård Ketil Engen: Digital Competence for Teachers: Perspectives and foresights for a new school (leder) og Understanding social and cultural aspects of teachers’ digital competencies, Comunicare, oktober 2019.

Kontakt

Laster inn ...